Среда, Мая 27, 2020

Методическая копилка

Урок па фізіцы “Будова атама.Іоны” 8 клас

Падрыхтаваў настаўнік фізікі  – Тарасевіч Анатоль Васільевіч

Тэма: Будова атама. Iоны.

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.

Мэта уроку: плануецца, што да канца ўрока вучнi будуць:

 • ведаць будову атама, ядра атама, iона;
 • умець вызначаць зарады атамаў, ядзер атамаў i iонаў;
 • умець тлумачыць электрызацыю цел на аснове ведання будовы атамаў.

Задачы асобаснага выхавання i развiцця вучняў:

стварыць умовы для праяўлення пазнавальнага iнтарэсу, садзейнiчаць выхаванню iндывiдуальнай i парнай вучэбнай дзейнасцi(умення слухаць, уважлiва адносiцца адзiн да аднаго, працаваць у парах), садзейнiчаць развiццю мовы.

Абсталяванне: тэлевiзар, раздатачны матэрыял, электрафорная машына, электрометр, эбанiтавая i шкляная палачкi, падручнiк «Фiзiка, 8»  Л.А.Iсачанкава  Ю.Д.Ляшчынскi  У.У.Дарафейчык, зборнiк задач па фiзiцы  Л.А.Iсачанкава,  I.Э.Слесар.

Ход урока

I.Матывацыя дзейнасцi вучняў.

Пачынаем урок словамi В.Вiткi:

Якая асалода – жыць,

Знаць вартасць кожнае хвiлiны,

Тым, што адкрыта, даражыць

I адкрываць за дзiвам дзiва.

 1. 1. Этап праверкi ведаў i мэтавызначэння.

А)Гутарка па пытаннях

1. Што азначае выраз: цела наэлектрызавана?

2. Якiя вiды зарадаў iснуюць i як яны ўзаемадзейнiчаюць?

3. Для чаго прымяняюць электрометр?

4. Растлумачце прынцып яго дзеяння.

5. Цi можна раздзялiць зарад на часткi? Якi зарад самы малы?

6. У чым адрозненне праваднiкоў ад дыэлектрыкаў?

7. Якi зарад атрымлiвае шкляная палачка пацёртая аб паперу?

7. Як называюцца часцiцы, якiя маюць элементарны зарад?

Б) Работа ў парах (эксперыментальныя заданнi)

1. Палажыце на стол лiст паперы,зверху палажыце кавалак плёнкi i правядзiце рукой па плёнцы. Затым гэтыя лiсты раздзялiце i  паднясiце адзiн да аднаго. Што вы ўбачылi? Растлумачце ўбачанае.

2. Пакажыце як можна падзялiць электрычны зарад.

3. Зарадзiце электрометр i дакранiцесь да яго рукой. Што адбудзецца?

В) Работа з тэстамi.

1. Шкло пры трэннi аб паперу атрымлiвае зарад…

а) +                      б) –

2. Калi наэлектрызаванае цела адштурхваецца ад  эбанiтавай палачкi, якую пацерлi аб шэрсць, то яно мае зарад:

а) +                      б) –

3. Тры пары легкiх шароў  падвешаны  на нiтках. Якая пара шароў…

1) не мае зараду                              а)   б)   в)

2) зараджана аднаіменна              а)   б)   в)

3) зараджана рознаiменна              а)   б)   в)

а)________                   б)________                    в)   _________

4. Цi будуць узаемадзейнiчаць памiж сабой наэлектрызаваныя целы ў касмiчнай прасторы, дзе адсутнiчае паветра?

1) так                 2) не

II.Вывучэнне новага матэрыялу.

Пры электрызацыi целы атрымлiваюць + i – зарады. Найменшы адмоўны зарад мае электрон. А дзе знаходзiцца электрон? Што мы ведаем пра будову атама? Мэта нашага ўрока пазнаёмiцца з будовай атама.

У 1903-1904 г.англiйскi вучоны Д.Томсан прапанаваў сваю мадэль будовы атама. Па яго мадэлi атам уяўляе сабой дадатна зараджаную сферу, унутры якой знаходзяцца электроны. Вучоныя назвалi гэту мадэль «булачка з iзюмам». Яна iснавала пэўны час, пакуль у 1911 годзе англiйскi вучоны Рэзерфорд не правёу свае доследы. Устаноўка дадзена на (мал 111). Таўшчыня залатой плёнкi 0,001мм, 3300 слаёў. Дадатныя часцiцы ляцелi са скорасцю 2000 м/с. Дослед паказаў, што атам неаднародны. Больш за 99,96 % масы атама i ўвесь дадатны зарад сканцэнтраваны ў надзвычай малой вобласцi ў цэнтры атама, якую назвалi ядром атама.

Из воспоминаний Резерфорда: Это было, пожалуй, самым невероятным событием, которое я когда-либо переживал в моей жизни. Это было столь же неправдоподобным, как если бы вы произвели выстрел по обрывку папиросной бумаги пятнадцатидюймовым снарядом, а он вернулся бы назад и угодил бы в вас!

Вакол ядра рухаюцца электроны са скорасцю 1 000 000 м/с. Электрон не мае пэўнай арбiты. Ён нiбы размыты ў пэуным аб`ёме прасторы, таму мы можам гаварыць аб электронных абалонках (гл.мал 113).

Рэзерфорд прапанаваў сваю мадэль атама. У цэнтры атама знаходзiцца ядро, якое складаецца з пратонаў i нейтронаў, а вакол яго рухаюцца электроны. Такую мадэль назвалi планетарнай, бо  яна падобна на сонечную сiстэму.

III. Фiзкультмiнутка.

Пры выхадзе з атама аднаго або некалькiх электронаў атам становiцца дадатна зараджанай часцiцай – iонам (мал 113) Калi атамы далучаюць «лiшкавыя» электроны, то яны ператвараюцца ў адмоўныя iоны.

Маса электрона -9,109·10¯³¹кг

Маса пратона -1,6726·10¯²¹кг

Маса нейтрона -1,6749·10¯²¹кг

Тлумачым як рысуюцца мадэлi атамаў i iонаў.

Практычная работа

Нарысаваць мадэлi атамаў i iонаў Н, Не, В, С i назваць колькасць усiх часцiц, якiя ўваходзяць у склад гэтых атамаў i iонаў.

Находясь под впечатлением удивительных открытий физиков, В.Брюсов писал:

Быть может эти электроны-

Миры, где пять материков,

Искусства, знанья, войны, троны

И память сорока веков!

Еще, быть может, каждый атом-

Вселенная, где сто планет;

Там все, что здесь, в объеме сжатом,

Но также то, чего здесь нет.

Хоць атамы разлiчных элементаў адрознiваюцца лiкам электронаў, якiя рухаюцца вакол ядра, але асноўнай характарыстыкай любога хiмiчнага злемента з`яўляецца не лiк электронаў, а зарад ядра.

IV.Замацаванне вывучанага матэрыялу.

1.На аснове якога доследа Рэзерфорд зрабіў вывод, што ў атамах есць пустоты- месца, не запоўненае часціцамі рэчыва?

2. Как растлумачыць той факт, што частка ά-часціц іспытала невялікае адхіление пры праходжанні праз пласціну?

3. Чаму некаторыя ά-часціцы пры сутыкненні з фальгой адкідвалісь назад?

4.Із якіх часціц складаецца ядро?

5.Чаму атом у цэлым электрычна нейтральны?

6.Атом ліція згубіў адзін электрон. Як называецца ўтвораная часціца?

7.Як утвараецца адмоўны іон?

V. Рэфлексiя.

VIамашняе заданне

§ 16.ст67-69. Падрыхтаваць паведамленні аб прымяненні электрызацыі ў жыцці.

Самастойная работа з тэстам.(праверка з месца)

1. У цэнтры атама знаходзіцца….

2.Ядро складаецца із……………….і……….

3.Вакол ядра рухаюцца……………….,яны маюць зарад…………

4.Пратоны маюць………………..зарад, нейтроны………….

5.Атамы розных хімічных элементаў адрозніваюцца адзін ад аднаго…………………………………………………

6.Атам, які страціў адзін або некалькі электронаў, называецца……………

7.Атам, які далучыў адзін або некалькі электронаў, называецца…………………………..

8.У ядры атама натрыя 23 часціцы, із якіх 12 нейтронаў і……………………………….

9.Галоўнай характарыстыкай хімічнага элемента з`яўдяецца лік……………………у ядры.

Прэзентацыя да ўроку (скачаць)

 

Сценарий кукольного спектакля ко Дню матери "Хорошо, когда мама рядом"

Подготовила  педагог дополнительного образования Рудинская Татьяна Александровна

Цели:

ü Воспитание чувства любви и доброго отношения к маме.

ü Формирование коммуникативной культуры (способность чувствовать   настроение другого, и  сопереживать героям).

ü Развитие эмоциональной отзывчивости.

Оборудование:

Ширма, куклы для театра, звуковое сопровождение кукольного спектакля, компьютер

Хорошо, когда мама рядом

Ход спектакля

Звучит музыка «В гостях у сказки». Появляются герои сказок.

Ведущий: Жили-были в одном дворе Котик и Петушок. И вот однажды решили они убежать от своих мам…

Под музыку на ширме появляется Петушок.

Петушок: Куда хочу, туда иду! Куда хочу, туда гляжу! Что хочу, то и делаю! Когда хочу, тогда пою – Ку-ка-ре-ку! Я от мамы убегу!

Под музыку с другой стороны ширмы появляется Котик.

Котик: Мяу! Как хорошо! Мяу, что я ушёл! Буду делать что хочу, к маме больше не приду!! Мяу!

Петушок: Здравствуй, Котик!

Котик: Здравствуй, Петушок!

Петушок: Куда идёшь?

Котик: Куда хочу, туда иду. Я от мамы ушёл!

Петушок: И я от мамы ушёл. А что, она у тебя плохая?

Котик: Не знаю, умываться заставляет, молоко пить, мышей ловить. А мне не охота.  А что, у тебя тоже мама плохая?

Петушок: Не знаю, рано будит, кукарекать заставляет, чтобы люди просыпались. А мне не охота. Нельзя драться, задираться. Надоело мне, вот я и ушёл!

Котик: Слушай, так теперь, без мам мы можем делать, что хотим. Я буду кусаться и царапаться.

Петушок: (петушится) А я буду драться и клеваться.

Герои дерутся

Котик: Ой, больно! Не клюй!

Петушок: Не царапайся, пёрышек не выдирай! Мама! Мама, помоги!

Котик: А что это ты маму зовёшь? Ты же ушёл от неё.

Петушок: Да, ушёл!

Котик: Ладно, не будем ссориться, давай, лучше, поедим. Я так проголодался, а вот и мышка бежит (пробует догнать). Ой, убежала! Вот если бы мама – я бы обязательно поймал!

Петушок: Я тебе сейчас червячка найду (ищет, клюёт и всё зря). И я не смог найти. Вот если бы мама – я обязательно нашёл.

Котик: Что-то холодно стало, была бы со мной мама, она бы меня погрела, у неё самая лучшая в мире шубка, тёплая и пушистая.

Петушок: Ко-ко-ко!  Меня бы тоже мама погрела под крылышком.

Слышится вой волка:  У-у-у-у-у

Котик: Кто это?

Петушок (запинаясь) Это волк-к..

Котик: Давай от него спрячемся…

Прячутся. Под музыкальное сопровождение появляется Волк.

Волк: Как здесь вкусно пахнет петушком и котиком, я их сейчас съем (обращается к детям) Вы не видели здесь петушка и котика?

Дети: Нет!

Волк: Пойду, поищу в другом месте (уходит под музыку)

Петушок: Котик, выходи, нас дети спасли, они не сказали куда мы спрятались.

Котик: Что же будем делать – драться или кусаться?

Петушок: Нет, Котик, надо к маме возвращаться. А то волк может вернуться.

Котик: Мяу! Я и сам хочу домой к маме.

Петушок: Ку-ка-ре-ку! И я тоже!

Вместе: К милой маме я иду, крепко маму обниму!

Котик: Буду пить я молоко.

Петушок: А я зёрнышки клевать.

Вместе: Не будем маму обижать!

Котик: Ведь они у нас самые лучшие,  самые красивые, самые любимые!

Под музыку герои уходят.

 

Кукольный спектакль «Происшествие в лесу»

Подготовила педагог дополнительного образования Рудинская Татьяна Александровна

Цели:

ü Уточнить представление детей о том, что на проезжей части играть нельзя;

ü Закрепить знания о значении сигналов светофора;

ü Вызвать эмоциональный отклик на сказку.

Действующие лица:

Рассказчик –

Кот –

Лиса -

Петушок-

Медведь-

Картина первая.

Декорация: лесная поляна,  теремок.

Рассказчик:

Вам сейчас на удивленье

Мы покажем развлеченье.

По правилам движенья

Смотрите представление!

Все расселись? В добрый час!

Начинаем свой рассказ…

У лесочка на опушке

В расписной своей избушке

Жил-был Кот и Петушок-Золотой гребешок.

Петя кашу, щи варил,

Кот охотиться ходил.

Жили дружно, не скучали,

Польку вместе танцевали.

Появляются Кот и Петушок, танцуют под веселую музыку.

Вот уходит кот в лесок,

Петушку дает урок.

Кот: Остаешься ты один.

За ворота не ходи,

Никому не открывай,

лучше во дворе играй.

Петушок:

Ну а вдруг лиса придет,

Поиграть в мяч позовет?

Кот: ты не слушай-ка лису,

Попадешь ты с ней в беду.

Если буду далеко,

То тебе не помогу.

Рассказчик:  дал наказ кот и ушел.

Кот под музыку уходит.

Петушок (сам себе)

Запрещает строгий кот за ворота выезжать,

Запрещает строгий кот с лисой в  мячик поиграть.

Хоть и хитрая лиса, и проказница она.

И в беду а попадал, и в кастрюле побывал.

Но ведь весело мне с ней, интересно хоть убей.

Рассказчик :Только вымолвить успел – а лиса тут как тут. И манит с собой петушка.

Появляется лиса.

Лиса: Петя, Петенька, дружок!

Красно-алый гребешок!

Выходи ты погулять,

Будем мячиком гулять.

Петушок: нет, лиса, не пойду!

Лиса: Пошли со мной…

Скучно тебе одному

В твоем большом дому.

Петушок: нет, лиса, не уговаривай.

Запретил мне кот выходить за двор.

Там движение рекой по дороге мостовой.

Лиса: У меня есть новый мяч,

Так и просится он вскачь.

Идешь со мной?

Рассказчик: Не удержался Петя и вышел из дома.

Лиса:

Я видала, у берлоги

Есть хорошая дорога.

Нет ни кочек, ни камней,

Хорошо играть на ней.

Побежали!

Лиса и петушок убегают.

Картина вторая.

Декорации: дорога, светофор.

Петушок:

Ой, лисичка, посмотри,

Что за чудо впереди?

(показывает на светофор)

Красный, желтый и зеленый

Огоньки на нем горят.

И, наверно, нам с тобою

Что-то рассказать хотят.

Лиса:

Эта штука все молчит,

Ничего не говорит.

Все моргает и моргает,

Для забавы здесь стоит.

Ну давай скорей играть,

Будем мячиком  играть.

Звучит веселая музыка, под которую лиса с петушком играют в мяч. Выходит медведь.

Медведь:

Эй, лесная детвора!

Здесь шалить совсем нельзя.

Ездят тут автомобили,

Как бы вас не задавили.

А с мячом играть, ребятки,

Можно только на площадки.

Нужно правила движенья

Выполнять без возраженья.

Петушок:

Дядя Миша, не ругайте,

А домой скорей ступайте.

Можете спокойно спать.

Здесь не будем в мяч играть.

Медведь уходит.

Лиса:

Что-то стало скучно нам,

Давай бегать тут и там.

Будем в салочки играть

И друг друга догонять.

Под музыку бегают, догоняют друг друга. Выезжает машина, сигналит. Лиса и петушок начин ют метаться… Петушок попадает под машину.

Петушок: Ой-ой-ой; ой-ой-ой!

Что случилось вдруг со мной?

Котик , котик приходи..

Петушку ты помоги.

Выбегает кот.

Кот: Что такое, что случилось,

Что с тобою  приключилось?

Опять лиса? Значит, снова беда!

У тебя печальный вид,

Ты скажи мне, где болит?

Петушок: вот я правила не знал

И в аварию попал.

Кот: Будем лапу мы лечить,

Будем правила учить.

А ты, хитрая лиса,

Убирайся прочь в леса.

Лиса: Подождите, не гоните меня,

Обещаю все выучить я.

Буду к правилам движения

Относиться с уважением.

Кот: Тогда слушайте:

На дороге с давних пор

Есть хозяин – светофор!

Перед вами все цвета,

Вам представить их пора.

Если свет зажегся красный,

Значит, двигаться опасно!

Желтый свет – предупрежденье,

Жди сигнала для движенья.

Свет зеленый говорит:

«Пешеходам путь открыт!»

Все

Каждый знает, что без  правил

Без дорожных не прожить.

Все должны мы на дороге

Осмотрительными быть.

Рассказчик : Сказку, дети , эту вспоминайте

Правила дорог не нарушайте.

Чтоб не волновались никогда родители,

И спокойны были за рулем водители.

 

Приветствие гостей районного методического объединения руководителей туристко-краеведческих кружков

Объединение по интересам «Я и кукольный театр»

Подготовила руководитель дополнительного образования Рудинская Татьяна Александровна

 

Звучит музыка.

Ведущий:

На Любанщине есть места,

Где болота и луга.

Где стоят сосновые леса

Там живет Баба-Яга!

Под музыку появляется Баба-Яга.

Баба- Яга:

У избушки, там где ступа,

Тихо я  в лесу сижу.

Для сугрева и для супа

Жаб ловлю, мышей сушу.

О себе сказать могу я: красива и весела

Что по стати, что по сути – и умом и всем взяла!

А вообще-то я хитра (в  смысле подлости нутра!) Смеется.

Раздается шум.

Баба- Яга:

Что ж за грохот там такой?

Кто нарушил мой покой?

Выходят туристы  с рюкзаками в походной одежде.

Турист 1: Желтый лист у нас маршрутный, компас и часы!

Турист 2: Мы ребята, мы туристы с  Сосновской земли.

Баба-Яга:

Тихо, тихо, вы – юнцы!

Вы откуда, молодцы?

Видите, я тут сижу

Из мышей вот, суп варю.

Потревожили  меня вы,

Дальше вас не пропущу!

И вообще хочу сказать:

Лес решила я продать,

Я ж почти ведь бизнес-леди!

Чтоб мне вас тут не видать!

Турист 1: Не тревожьтесь, вы бабуся!

Мы туристы — во народ!

Мы пришли к вам в гости – вот.

Турист 2: Мы на станции туризма

Изучаем край родной.

Мы спортсмены и туристы

Лес для нас, что дом родной!

Баба-Яга:

Говорите складно мне.

Ну, а дом родной ваш где?

Вы откуда сами родом?

Отвечайте пред народом!

Турист 1:

Ты бабуся не бузи,

Лучше дальше нас пусти,

Ведь у нас терпенья нет,

Мы хотим увидеть свет!

Баба- Яга:

Но, но, но. Что за наезды?

Я фольклорный элемент

Возражать, мне смысла нет!

Вас вопросом озадачу!

Край родной  ты знать обязан!

Без утайки расскажи

О своей деревне историю сложи.

Туристы пожимают плечами

Легенда о Марьинских болотах

Баба- Яга:

Очень давно, где сейчас находится наша деревня, были непроходимые Марьинские болота. Небольшая  35- гектарная возвышенность на самом деле была островом среди непроходимых болот. Только зимой или жарким летом можно было попасть сюда.

Старожилы говорят, что много лет тому назад в богатом доме жил пан и была у него красавица-дочка Марьюшка. Полюбила Марья простого крестьянского парня и очень хотела выйти за него замуж.  По тем законам разрешалось вступать в брак знатной невесте только с паном. Любовь была настолько сильная, что не послушалась дочка своего отца и за это была наказана. Вместо богатства в приданное она получила непроходимые болота.   С тех времен их назвали Марьинскими.

Баба- Яга:

Что ж, задерживать нет толку.

В добрый путь

Дорогой легкой!

Турист 2:

Лежит нам путь не близкий

Нам пора, ведь мы, туристы!

И в походы часто ходим

И экскурсии проводим

А сейчас идем в музей

Приглашаем всех гостей!

Туристы уходят под музыку.

 

Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэме “ Звычайныя дробы” 5 клас

Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэме “ Звычайныя дробы” 5 клас

Падрыхтавала настаўнік матэматыкі 1 кваліфікацыйнай катэгорыі, Рудзінская Таццяна Аляксандраўна

Мэты ўрока:

Адукацыйныя:

 • абагульніць і сістэматызаваць вывучаны матэрыял па дадзенай тэме;
 • сфарміраваць навыкі работы са звычайнымі дробамі;
 • падрыхтаваць вучняў да кантрольнай работы;
 • пазнаёміць вучняў з гістарычным матэрыялам па вывучанай тэме.

Развіваючыя:

 • развіваць пазнаваўчы інтарэс, творчыя здольнасці;
 • выпрацоўваць самаацэнку ў выбары шляху, крытэрыі ацэнкі сваёй дзейнасці;
 • фарміраваць станоўчы матыў  навучання.

Выхаваўчыя:

 • выхоўваць імкненне дасягаць пастаўленай мэты;
 • пачуццё адказнасці, упэўненасці ў сабе, уменне працаваць у калектыве.

Абсталяванне: дапаможнік, зборнік, карткі, лісты шляху, прэзентацыя, ноутбук.

Без  ведання дробаў ніхто не можа  прызнавацца дасведчаным матэматыку!

Цыцэрон

Ход урока.

1. Арганізацыйны момант

Каб спрачаць патрэбную справу,

Каб у жыцці  не ведаць няўдач,

У падарожжа адправімся смела,

У свет прыкладаў і розных задач.  А дэвізам нашага ўроку будуць такія словы:

Думаць — калектыўна!

Рашаць — аператыўна!

Адказваць – даказна!

Змагацца — старанна!

І адкрыцці нас чакаюць абавязкова!

2. Матывацыя ўрока.

На папярэдніх уроках мы з вамі ўпэўніліся, што дробы так як і натуральныя лікі трывала ўвайшлі ў наша паўсядзённае жыццё. Але без ведаў аб дробах нам не абыйсціся. Не выпадкова для эпіграфа ўрока ўзяты словы Цыцэрона “Без  ведання дробаў ніхто не можа  прызнавацца дасведчаным матэматыку!”.

Пагэтаму сёння мы адправімся ў цікаўнае падарожжа  на адзіным у свеце “матэматычным цягніку” па дзіўнай краіне “Звычайныя дробы”. Начальнікам цягніка буду я. Кожны рад – гэта вагон нашага цягніка. А вось і нашы правадніцы. Я разам з імі заўсёды рада прыйсці вам  на дапамогу. Для гэтага дастаткова прасігналіць карткай – чырвоны колер.

У кожнага з вас ёсць  шляхавы ліст,  у які вы будзеце заносіць вынікі падарожжа, а ў канцы ўрока кожны  даведаецца пра сваю адзнаку.

Перш за ўсе мне хацелася  даведацца пра ваш настрой  перед  пачаткам падарожжа. (Вучні малююць  смайлікі ў шляхавым лісце). Дадатак 1

3. Актуалізацыя апорных ведаў.

А зараз праверым, які багаж ведаў вы сабралі ў падарожжа. Для гэтага выканайце наступнае заданне (заданне запісана на дошцы):  расмяціце дробы ў парадку ўбывання і прачытаеце назву самай  маленькай краіны

К

А

Т

Н

Ы

В

А

(Адказ: Ватыкан)

Выстаўце адзнаку ў лісце (максімум 3 балы).

Багаж сабраны. Тады спяшайцеся  набыць пасадачныя білеты.

Гульня  «Ты – мне, я – табе» (тэарэтычная праверка).

Варыянт 1:

 • Што паказвае  лічнік  дробу? (Колькі частак узялі).
 • Які  дроб называецца правільным? (Дроб, у якім лічнік меншы за назоўнік).
 • Які з двух дробаў з аднолькавымі назоўнікамі большы? (Большы той, у якога лічнік большы).
 • Як знайсці дроб ад ліку? (Лік падзяліць на назоўнік і памножыць на лічнік дробу).
 • Як скараціць дроб? (Лічнік і назоўнік дробу падзяліць на адзін і той жа лік (агульны дзельнік), адрозны ад нуля).

Варыянт 2:

 • Што паказвае  назоўнік  дробу? (На колькі частак падзялілі цэлае).
 • Які дроб  называецца няправільным? (Дроб, у якім лічнік большы за назоўнік або роўны назоўніку).
 • Які з двух дробаў з аднолькавымі лічнікамі? (Большы той, у якога назоўнік меншы).
 • Як знайсці лік  па яго дробу? (Лік падзяліць на лічнік і памножыць на назоўнік дробу).
 • Як няправільны дроба запісаць у выглядзе змешанага ліку? (Лічнік падзяліць на назоўнік з астачай)

Білеты набыты, усе занялі  свае месцы ў вагонах. Давайце высветлім, які ж канечны пункт нашага падарожжа.

Самастойна выбярыце з прапанаваных  суадносін  літару правільнай суадносіны:

< 1 О

1 <                    А

= П

=1         С

<       Р

> П

0 >                    К

> Е

< .    Х.

Ітак, канечны пункт нашага падарожжа  – Поспех.  (Вучні заносяць вынікі ў ацэначны ліст. Максімум – 5 балаў). Пажаданав оценочный лист. Максимум - 5 нт нашего путешествия.

множить на зницерона: в).

ассм листе), каб кожны вас на сённяшнім ўроку дасягнуў жадаемага выніку. Жадаю  ўсім поспеху. Ітак, у шлях!

4. Падарожжа на  «матэматычным цягніку». Рашэнне заданняў па тэме «Звычайныя дробы».

I. Станцыя “Вылічальная”

Рашэнне  ля дошкі

Рашыце задачы:

1.  №11 (а), 13 (а) зборнік старонка, 97.

2. Рухомы састаў сучаснага Мінскага метрапалітэна  ўключае 361 вагон. У 1984 годзе было толькі 60 вагонаў. Якую частку  сучасная колькасць вагонаў складае ад першапачатковай колькасці (заішыце адказ у выглядзе змешана дробу).

Для прадаўжэння падарожжа вам неабходна выканаць наступнае заданне, якое ацэньваецца ў  3 балы.

Вылічыце:

Варыянт 1:а)   б) якую частку 2 кг складаюць ад 1ц?

Варыянт 2: а)    б) якую частку 2 кг складаюць ад 2 т?

Затым – узаемаправерка. Запаўненне лістоў шляху.

Малайцы. Можна прадаўжаць наша падарожжа.

Фізкультхвілінка для вачэй

II. Чароўныя ператварэнні

ТЭСТ.  Работа ў парах.

1) Укажыце правільную няроўнасць:

а)     ;   б)     ; в)   ; г)

2) З 25 м тканіны пашылі  8 касцюмаў. Колькі метраў тканіны пайшло на адзін касцюм?

а)     ;       б) 1;       в) 3.

3) Запісаўшы змешаны лік 8 у выглядзе няправільнага дробу, атрымаецца:

а)  ;     б) ;      в)  .

4)  У запісу змешанага ліку дробная частка павінна быць:

а) правільным дробам; б)   няправільным дробам; в) любым дробам.

5)Укажыце найменшы агульны назоўнік, да якога можна прывесці дробы ?

а)    21;   б)  42;      в) 210;      г)84.

Адказы: 1- в; 2 – в ;  3 – в ;  4 – б;  5 - б

Праверка. Адказ: брава. Максімум – 5 балаў.

III. Фізкультхвілінка. Станцыя «Спартыўная».

Успомніце азначэнне правільных і неправільных дробаў. А зараз пагуляем у гульню «Хлапушка». Я чытаю дробы, а калі  вы  пачулі сярод  іх правільны дроб, то ваша задача хлопнуць. Калі дроб няправільны– нахілы галавы ўлева, управа:

Папрацавалі - адпачнём,

Устанем, глыбока ўздыхнём.

Рукі ў бокі, наперад,

Улева, управа, паварот.

Тры нахілы, прама ўстаць.

Рукі ўніз і ўверх падняць.

Рукі  плаўна апусцілі,

Усім усмешкі падарылі.

IV. Аукцыён ад Містэра  Х

Кожны з вас можа набыць тавар, рашыўшы заданне:

на 6 балаў: Скараціце дробы:

а)  ; б)    ;     в)

на 8 балаў: Пры якіх натуральных  значэннях x дроб   будзе правільным?

на 10 балаў: Знайсці, якую частку:

а) кілаграма складаюць  560 грамаў;     б) мінуты складаюць 12 секунд?

Ля дошкі рашаюць па 1 вучню.

Затым самаправерка. Запаўненне лісту шляу.

V. Станцыя “Гістарычная”.

Стукаюць колы цягніка

“Наперад, наперад, наперад!”

І дробы звычайныя

Вывучыць наш народ.

Адкуль з’явіліся,

І хто іх прыдумаў?

Мы вельмі спяшаліся

Даведацца ад гэтага  да гэтага.

Выступленне правадніц вагонаў:

Нумерация и дроби в Древней Греции

Поскольку греки работали с обыкновенными дробями лишь эпизодически, они использовали различные обозначения. Герон и Диофант, самые известные арифметики среди древнегреческих математиков, записывали дроби в алфавитной форме, причем числитель располагали под знаменателем. Но в принципе предпочтение отдавалось либо дробям с единичным числителем, либо шестидесятиричным дробям.

Дроби на Руси

В русских рукописных арифметиках XVII века дроби называли долями, позднее «ломаными числами». В старых руководствах находим следующие названия дробей на Руси:

1/2 - половина, полтина

1/3 – треть

1/4 – четь

1/6 – полтреть

1/8 - полчеть

1/12 –полполтреть

1/16 - полполчеть

1/24 – полполполтреть (малая треть)

1/32 – полполполчеть (малая четь)

1/5 – пятина

1/7 - седьмина

1/10 - десятина

Дроби в других государствах древности

У индийского математика Брахмагупты мы находим достаточно развитую систему дробей. У него встречаются разные дроби. Числитель и знаменатель записываются так же, как и у нас сейчас, но без горизонтальной черты, а просто размещаются один над другим.

Арабы первыми начали отделять чертой числитель от знаменателя.

В XV – XVI столетиях учение о дробях приобретает уже знакомый нам теперь вид и оформляется приблизительно в те самые разделы, которые встречаются в наших учебниках.

Следует отметить, что раздел арифметики о дробях долгое время был одним из наиболее трудных. Недаром у немцев сохранилась поговорка: «Попасть в дроби», что означало – зайти в безвыходное положение. Считалось, что тот, кто не знает дробей, не знает и арифметики.

VII. Станцыя «Угадай-ка».

Станцыя «Угадай-ка»,  сябры! (На экране манітора)

Сюды вы прыбылі нездарма.

Галовы вы паламайце

І задачку разгадайце.

Адказы: ; ; 1; 2; 4; 3; 4 ; 7.

За правільны адказ-8 балаў.

5. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія.

Восі і закончылася наше падарожжа на матэматычным цягніку па дзіўнае краіне «Звычайныя дробы». Вы сёння добра  працавалі і атрымалі сабе адзнакі. Падлічыце суму  атрыманых балаў. Спадзяюся, што кожны з вас дасягнуў жадаемага.

Практыкаванне «Мікрафон».

Пытанні  вучням аб ўроке:

 • Чым мы займаліся на ўроку?
 • Чаму мы навучыліся на ўроку?
 • Што  спадабалася, не  спадабалася больш за ўсё?
 • Што хацелася б яшчэ правесці на наступных уроках?

! - Я працаваў (ла) выдатна, у поўную сілу сваіх магчымасцей, адчуваў(ла) сябе ўпэўнена.

!?- Я працаваў (ла) добра, але не ўпоўную сілу, адчуваў(ла)  пачуццё няўпэўненасці, боязі, што адкажу няправільна.

? - У мяня не было жадання працаваць. Сёння не мой дзень.

Вот закончился урок,

Подведём заседания итог,

Мы сделали открытие, друзья,

Без этого никак нельзя.

Задачи, находя решенье, развивают мышленье,

Память и внимание, закрепляют знания.

А теперь, внимание, домашнее задание:

Рашыць  №.22, с. 100, №12 а), с. 111 зборнік

Не вызовет оно проблем,

Решенье ход известен всем.

Урок закончен, друзья,

До скорого свидания.

 

Урок беларускай мовы ў 2 класе “Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі.”

Тэма “Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі.”

Мэта: узнавіць і паглыбіць веды вучняў пра цвёрдыя і мяккія зычныя гукі

Задачы:

-                   фарміраваць уменні адрозніваць мяккія  і цвёрдыя зычныя гукі ў слове і абазначаць мяккасць зычных на пісьме;

-                   развіваць вусную і пісьмовую мову, памяць, мысленне, прыгожае пісьмо, працаздольнасць на ўроку;

-                   выхоўваць пашану да роднай мовы, любоў і беражныя адносіны да птушак.

Ход урока

1. Арганізацыйны момант.

Празвінеў званок вясёлы,

Яго голас нам знаёмы,

Запрашаю на ўрок

Беларускай мовы!

2. Псіхалагічны настрой на працу.

Я хачу, каб вы на сваю далонь паклалі ўсё дрэннае, што з вамі здарылася, усе непрыемныя думкі, павярнуліся да акенца і дзьмухнулі ўсё на вуліцу, а з вамі засталіся толькі добры настрой і прыемныя думкі.

А зараз падумайце калі ласка, што нам патрэбна, каб урок быў паспяховым. (Каб урок быў паспяховым нам патрэбна увага,   цярпенне,   працаздольнасць,   дружба,   акуратнасць,   стараннасць, цікаўнасць.)

Настаўнік. - Наш сённяшні ўрок незвычайны. Сёння на ўроку мы наведаемся ў госці.А да каго? На гэтае пытанне вы адкажаце самі, калі адгадаеце загадку. (гучыць спеў птушак)

Крыльцы маюць,

У неба ўзлятаюць.

Ад ранку да змяркання

Іх чуем шчабятанне.  (Птушкі.)

Малайцы! Сёння ў госці мы адправімся да птушак.

3. Маўленчая размінка.

За аратым ходзіць пан

На ім – чорненькі кафтан. (Грак.)

- Грак просіць выканаць першае заданне маўленчую размінку. Дзеці, мы з вамі будзем чытаць чыстагаворку.

Ра-ра-ра- за дваром гара.

Ры-ры-ры – там мае сябры.

Рэ-рэ-рэ – восень на дварэ.

Ру-ру-ру – пра маці гавару.

Ра-ра-ра – на ўрок пара.

Малайцы, вы вельмі добра выканалі гэтае заданне.

4. Чыстапісанне.

Птушкі - чарнавушкі

З - за мора вярнуліся,

Птушкі - весялушкі

З песенькай прачнуліся,

Выпырхнулі з хаткі

Пра каго загадка? (Шпак.)

-   Ён просіць нас правесці хвілінку чыстапісання.

р

гр пр др бр кр

Прыгожа напішам літару р. Прачытайце вочкамі злучэнне літар і ўспомнім верхнее злучэнне. Запішам літару р у свае сшыткі. Вельмі важна на ўроку прытрымлівацца правіл пісьма. Селі правільна, сшытак пад нахілам,спіна роўная. Акуратнасць на пісьме гэта добры паказчык.

5. Работа па тэме ўрока.

Не на дрэве, не ў кустах

Пасяліўся шэры птах –

Ён жыве ў полі,

Дзе прастору болей.

К сонцу падымаецца –

Песняй заліваецца. (Жаваранак.)

- Жаваранак просіць нас згадаць як пішуцца слоўнікавыя словы.

6.Работа са слоўнікавымі словамі. ( запісваецца за дошкай і ў сшытку )

Сябар, мяккі, медаль, герой, песня, месяц.

-Давайце зараз назавём у першым слове гукі (____).

-Якія галосныя літары паказваюць на мяккасць папярэдняга зычнага гука? (е, ё, ю, я, і).

-Якія галосныя літары паказваюць на цвёрдасць папярэдняга зычнага гука? (а, у, ы, э, о)

- Малайчынкі!

- Сёння тэма нашага ўрока: “Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі”

-Якія задачы мы перад сабой паставім?

(Мы будзем вучыцца на ўроку вызначаць цвёрдыя і мяккія зычныя гукі.)

- Адкрыйце свае падручнікі на старонцы 70-71. Звярніце ўвагу на правіла. Пастаўце пальчыкі. Давайце яго разам прачытаем. Прагаворым.

( фізкультхвілінка)

7.Вусная праца.

- Падыміце вочкі на экран. Нам патрэбна параўнаць вымаўленне першых гукаў у словах. Чым яны адрозніваюцца?

Воз – вёз.

Сын – сінь.

Пара – пяро.

Малайцы!

- Паглядзіце ўважліва на дошку. Давайце раскажам пра цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. (Дзеці чытаюць літары і гукі.)

[б]-б-[б’]

[в]-в-[в’]

[г]-г-[г’]

[з]-з-[з’]

[к]-к-[к’]

[л]-л-[л’]

[м]-м-[м’]

[н]-н-[н’]

[п]-п-[п’]

[с]-с-[с’]

[ф]-ф-[ф’]

[х]-х-[х’]

-Наступная загадка.

Хапаткія ў мяне крылы,

Хвосцік востры, нібы вілы,

З гліны я гняздо ляплю,

Мошак на ляту лаўлю. (Ластаўка.)

8.Праца па падручніку.

- Ластаўка просіць вас папрацаваць з падручнікам. Адкрыйце падручнікі на с. 71, пр. 154. Нам патрэбна спісаць, падкрэсліць літары, якія абазначаюць мяккасць зычных.

- Назавём іх яшчэ раз. (е, ё, ю, я, і, ь).

Восень, бяроза, дзянёк, нябесны, раніца, любіць.

-         Малайчынкі!

-         Паслухайце наступную загадку.

Чырвоная дзюба,

Чырвоныя пяты.

На лузе – цыбаты,

У небе – крылаты. (Бусел.)

9.Праца каля дошкі.

-          Бусел прапануе  папрацаваць каля дошкі. Паглядзіце ўважліва на слайд, нам патрэбна ўтварыць і запісаць словы, падкрэсліць літары, якія абазначаюць цвёрдасць зычных.( Дзеці па чарзе выходзяць да дошкі і запісваюць словы, якія склалі)

Трава, дрэва, маліны, лімоны.

-Малайцы! Наступная загадка

Маленькая, вельмі рухавая птушачка.

Галоўка, шыйка, палоска пасярод грудзей —

чорная, спінка зеленавата-блакітная, ніз жоўты. (Сініца.)

10.Самастойная праца па варыянтах.

-         Сініца прапануе папрацаваць самастойна па варыянтах.

Спачатку прачытаем словы на экране, а затым паслухайце заданні.

1 варыянт – выпісаць словы, у якіх усе зычныя гукі цвёрдыя.

2 варыянт выпісаць словы, у якіх усе зычныя гукі вымаўляюцца мякка.

Прапанаваны словы: пень, нос, вочы, каза, певень, дзеці. Самаправерка. Праверце, у вас так ці не.

-         Растлумачце свой выбар.

Паднімае ўсіх на золку,

носіць на хвасце вясёлку.  (Певень.)

11.Гукавы партрэт слоў. Работа ў групе.

-         Певень нас просіць папрацаваць ў групе і запісаць гукавы партрэт слоў. Дапаможам яму? па картцы

Заяц, вёска, гусь.[ за йац, в оска, гус ]

-         Малайцы.

12. Гульня «Так ці не».

Маленькая шэрая птушка.

Галоўка цёмна – шэрая,

Шчочкі светлыя,

Шыйка і грудка чорныя.

Па зямлі скача,

Крошкі падбірае. (Верабей)

-         Верабей прапануе пагуляць у гульню “Так ці не”. Калі вы са мной згодны паказваем картку  плюс, а калі не - мінус.

 • Ø Зычныя гукі бываюць цвёрдымі і мяккімі. (Так.)адказваем хорам.
 • Ø Галосныя літары «а», «о», «у», «ы», «э» абазначаюць мяккасць зычных. (Не.)
 • Ø Галосныя літары «а», «о», «у», «ы», «э» абазначаюць цвёрдасць зычных на пісьме. (Так.)
 • Ø Мяккія зычныя сябруюць з літарамі «е», «ё», «ю», «я», «і», «ь». (Так.)

Увага на экран. У вас так ці не.

13. Дамашняе заданне. Пр.155, с.72.

Яго патрэбна спісаць, падкрэсліць літары, якія абазначаюць мяккасць зычных гукаў. Назавіце іх (я, е, ё, ю, і, ь)

Прагледзьце вочкамі, усё зразумела?

14. Рэфлексія.

- Нашы птушачкі звяртаюцца да вас з просьбай. Мацвей прачытае нам выразна гэты верш.

Птушыная песня

Пяюць на дрэве салавей,

Малінаўка і дрозд:

“Ты гнёздаў нашых не чапай,

Не руш птушыных гнезд!

І ведай: дрэвы ўсе і кветкі

Не перастаюць чакаць,

Калі малыя нашы дзеткі

Паціху запішчаць”.

З. Аляксандрава

- Аб чым просяць нас птушкі? (адказы дзяцей)

- Дзеці, прыслухайцеся да просьбы птушак. I палічыце, колькі птушак прыляцела да нас на ўрок? (грак, шпак, жаваранак, ластаўка, бусел, сініца, певень, верабей) - 8

- А зараз ацаніце сваю працу на ўроку.

 

“Адмена прыгоннага права ў Беларусі”

Тэма: Адмена прыгоннага права ў Беларусі”

Мэты заняткаў:

 1. раскрыць сутнасць гістарычнага працэсу, які быў звязаны з паступовым пераходам сялян у катэгорыю вольных;

паказаць, як ажыццяўляўся гэты працэс;

2. фарміраваць у вучняў навыкі работы з гістарычнымі паняццямі;

3. выхоўваць у вучняў павагу да зямлі, да селяніна і яго працы.

Мэты заняткаў на мове вучня:

Пасля сённяшніх заняткаў вы зможаце:

 1. Пералічыць прычыны, якія прывялі да паступовага пераходу сялян у    катэгорыю вольных
 2. Мы прааналізуем асноўны дакументы адмены прыгоннага права ў Беларусі: “Маніфест аб адмене прыгоннага права” і “Палажэнні аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай залежнасці”

На Што Бузу (што вучні павінны ўмець пасля заняткаў):

 1. Ведаюць прычыны і працэс пераходу сялян у катэгорыю вольных.
 2. Ведаюць пра два дакументы: “Маніфест аб адмене прыгоннага права” і “Палажэнне аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай залежнасці”
 3. Умеюць адзначыць фрагменты гэтых дакументаў, ведаюць асноўныя паняцці гэтага перыяду

Як павінны прайсці гэтыя заняткі (метады і заданні):

I Праверка дамашняга задання

А) Настаўнік разам з вучнямі аналізуе эканамічнае і палітычнае становішча беларускіх зямель ў сярэдзіне XIX ст.

На карце вучань акрэслівае граніцы беларускіх зямель да падзелаў Рэчы Паспалітай і пасля яе падзелаў. Вучань разам з настаўнікам робіць вывад.

II Вывучэнне новага матэрыялу

У пачатку ўрока настаўнік пытае вучняў:

Што такое права?

Ці ведаюць яны свае правы ?

Як права мяняе наша жыццё?

Паступова настаўнік пераходзіць да новай тэмы: паведамляе тэму, мэту і задачы урока і звяртае ўвагу на тое, што прыгонная залежнасць сялян затрымлівала эканамічнае развіццё Беларусі ў сярэдзіне XIX ст..

У сшытку вучні запісваюць тэму і план урока. Настаўнік знаёміць іх з асаблівасцямі вывучэння тэмы.

Разглядаючы першае пытанне плана ўрока, настаўнік вядзе тлумачэнне, карыстаючыся дакументам “Агульныя палажэнні”, дзе выкладзены кірункі сялянскай рэформы 1861г.

            Аляксандр II падпісаў Маніфест аб адмене прыгоннага права і “Палажэнні аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай залежнасці”, на падставе якіх ажыцяўлялася сялянская рэформа 1861г. 
 
Божиею милостию Мы, Александр Второй, император и самодержец   27 всероссийский,   царь  польский,  великий  князь  финляндский,  и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным………..

Вучні на падставе дакумента выпісваюць сабе ў сшытак якія правы атрымалі сяляне. Праз 7 хвілін вучні агучваюць і настаўнік карэктуе іх адказ. Адзін з вучняў запісвае гэтыя правы на дошцы.

Сяляне атрымалі асабістую волю і грамадзянскія правы (запісваецца ў сшытку):

 1. уступаць у шлюб без дазволу памешчыка;
 2. самастойна распараджацца сабою і сваёй маёмасцю;
 3. непасрэдна звяртацца ў дзяржаўныя ўстановы і суд;
 4. набываць ва ўласнасць нерухомую і рухомую маёмасць і прадаваць яе;
 5. засноўваць прамысловыя і гандлёвыя прадпрыемствы;
 6. запісвацца ў саслоўі мяшчан і  купцоў;
 7. паступаць на службу ці навучальную ўстанову.

Настаўнік робіць вывад:

Гэтыя правы карэнным чынам змянілі становішча сялян. Памешчыкі страцілі непасрэдную ўладу над вёскай і разам з тым вызваляліся ад усялякай адказнасці за яе лёс. У вёсках уводзіліся выбарныя органы сялянскага самакіравання – сельскія старасты і валасныя праўленні на чале са старшынёй.

III Фізкультхвілінка

Дзеці слухаюць песню

Ария «Я свободен»

Настаўнік пытаецца ў вучняў: “Якія думкі у вас узнікаюць пасля гэтай музыкі?” Вучні выказваюць свае пачуцці.

IV Працяг вывучэння новага матэрыялу

Настаўнік дае мажлівасць вучням самастойна знайсці ў падручніку абавязкі органаў самакіравання і запісаць іх у сшытак. Работа вядзецца ў парах.

Праз 5 хвілін вучні даюць адказ. Настаўнік, пры неабходнасці карэктуе адказ.

Галоўныя абавязкі органаў сялянскага самакіравання:

 1. раскладка і збор падаткаў;
 2. кантроль за выкананнем сялянамі шматлікіх павіннасцей;
 3. рэгуляванне пазямельных адносін сялян;
 4. арганізацыя ў вёсцы паліцэйскай службы (соцкія, дзесяцкія);
 5. безумоўнае выкананне ўсіх распараджэнняў урадавых чыноўнікаў і паліцыі.

У вёсцы працягвала існаваць кругавая парука.

У слоўнік запісваюцца наступныя паняцці:

Кругавая парука – калектыўная адказнасць, калі за селяніна, які не заплаціў падатак, адказвала ўся вёска.

Адрэзкі - землі, адрэзаныя ад сялянскіх надзелаў на карысць памешчыкаў.

Маніфест 1861года захаваў некаторыя феадальна-прыгонніцкія парадкі:

 1. Да заключэння выкупной здзелкі селянін павінен быў знаходзіцца ў стане часоваабавязанага і выконваць на карысць памешчыка вызначаныя павіннасці (паншчыну і аброк)
 2. Сялянам давалася пэўная колькасць зямлі, але яны не з’яўляліся яе ўласнікамі.
 3. Памешчык па-ранейшаму заставаўся ўласнікам зямлі.

Ва ўсходніх, і ў заходніх губернях прадугледжваліся адрэзкі ад сялянскіх надзелаў на карысць памешчыкаў у тых выпадках,  калі ў іх пасля надзялення сялян зямлёй заставалася менш за 1\3 ранейшых угоддзяў. Дваровым сялянам зямля не выдзялялася.

Пры раздзеле зямлі памешчыкі выбіралі сабе самыя лепшыя ўчасткі, што прывяло да незвычайнай цераспалосіцы панскіх і сялянскіх зямель. Яны пакідалі сабе амаль што ўсе лясы, лепшыя сенажаці, азёры. Размеркаванне зямлі паміж памешчыкамі і сялянамі і абавязкі сялян замацоўваліся дакументамі, якія называліся “устаўныя граматы”. Першай інстанцыяй па ўрэгуляванні адносін паміж былымі прыгоннымі і памешчыкамі з’яўляліся міравыя пасрэднікі.

Выкупная аперацыя ліквідавала сістэму феадальных адносін на вёсцы, ператварала селяніна ва ўласніка зямельных угоддзяў. Яе вярхоўным уласнікам з’яўлялася дзяржава.

Настаўнік дае два пытанні для абмеркавання ў парах. (Копія дакумента ў кожнага знаходзіцца на парце). Праз 5 хвілін школьнікі даюць свой адказ.

Ключавыя пытанні:

 1. Уявіце сябе на месцы селяніна таго часу. Як бы вы адрэагавалі на “Палажэнні аб сялянах, што выйшлі з прыгоннай залежнасці?”
 2. Што канкрэтна выклікала б у вас найбольшае незадавальненне і нават абурэнне?

Настаўнік падводзіць вынікі работы па пытаннях. Пасля прапануе вучням перайсці да наступнага пытання. Тлумачэнне гэтага пытання даецца з выкарыстаннем структурна-лагічнай схемы, якую вучні запаўняюць разам з настаўнікам.

“Вынікі і значэнне сялянскай рэформы”

Сялянская рэформа 1861 г. паклала пачатак новаму, капіталістычнаму ладу. У выніку рэформы ў краіне склаліся спрыяльныя ўмовы для развіцця буржуазных форм гаспадарання. Разам з тым рэформа мела і адмоўныя бакі. Яна была праведзена з максімальнымі выгадамі для памешчыкаў. Адмена прыгоннага права абумовіла правядзенне шэрага рэформаў дзяржаўнага кіравання, ваеннай справы, органаў суда, сістэмы гарадскога самакіравання, народнай адукацыі, цэнзуры, фінансаў.

IV. Рэфлексія

У канцы ўрока настаўнік дае мажлівасць школьнікам выказаць свае думкі наконт самастойнай працы. Наступныя пытанні:

1. Як зразумець, што менавіта з’яўляецца галоўным?

2. Якімі метадамі можна выдзеліць галоўнае?

3. Трэба рабіць вывады ці не?

4. Якую карысць можа прынесці вам такая работа?

V. Дамашняе заданне:

1)  даць ацэнку сялянскай рэформы з пункту погляду: а) селяніна; б) памешчыка;

2) на аснове дадатковай літаратуры падрыхтаваць звесткі пра жыццё і дзейнасць Аляксандра III

 

Матэматыка 1 клас

Матэматыка 1 клас

Тэма: урок–падарожжа ў казку. Замацаванне

Мэта ўрока: сістэматызацыя ведаў па тэме “Дзесятковы састаў лікаў у межах 20”

Задачы ўрока:

- ствараць умовы для адпрацоўкі дзесятковага саставу лікаў у межах 20;

- адпрацоўваць і ўдасканальваць вылічальныя прыёмы;

- развіваць матэматычную мову;

- выхоўваць уменне працаваць у камандзе, паважаць меркаванні аднакласнікаў, уменне працаваць па алгарытму.

Ход урока

1. Прывітанне

- Добры дзень, дзеці! А зараз прывітайцеся, вазьміцеся за рукі і ўсміхніцеся. Вось мы і настроіліся на работу. Сёння на ўроку мы будзем замацоўваць веды па пройдзеным матэрыяле. Урок правядзём у форме падарожжа ў казку. Я думаю, што вы ўсе ведаеце казку пра Чырвоную Шапачку. Слухайце мяне

ўважліва.

2. Арганізацыя навучэнцаў на работу

“Жыла-была Чырвоная Шапачка. (Апранаем дзяўчынцы шапачку і даём карзінку). Аднойчы раніцай дзяўчынка паглядзела ў акенца і радасна ўскрыкнула: “Мамачка, глядзі – ноччу ішоў дождж!”

- Як Чырвоная Шапачка здагадалася, што ноччу ішоў дождж?

- Правільна, на двары стаялі лужы. Дзяўчынка была ўважлівая, а зараз паглядзім, наколькі ўважлівыя вы.

3. Паўтарэнне нумарацыі лікаў.

- Давайце дапаможам Чырвонай Шапачцы ўзнавіць лікавы рад. Лікі закрыты лужамі, лужы пераварачваюцца і ў іх схаваны лік.

а) Паказваю карткі:

0  4  5  9  2  8  1  3  7

10  12  15  20  11  14

- Паглядзіце ўважліва на гэтыя лікавыя рады і адкажыце, чым яны адрозніваюцца? (1 – адназначныя, 2 – двухзначныя).

б) Гульня “Колькі прадметаў не хапае да ліку (5; 7; 4;)”

Карткі з выявамі садавіны, ягад і піражкоў.

- Чырвоная Шапачка была паслухмянай і клапатлівай дзяўчынкай. Давайце дапаможам ёй сабраць падарункі для бабулі. На дошцы ў нас карзінкі, на кожнай карзінцы лічбы (5; 7; 4). Пад кожнай карзінкай размешчаны падарункі і вы павінны паказаць, колькі не хапае да кожнага ліку і растлумачыць, як вы пра гэта даведаліся.

( Да 5 не хапае 3 яблыкаў).

( Да 7 не хапае 4 вішань).

( Да 4 не хапае 2 піражкоў).

4. Калектыўная праца

- “ На вуліцы свяціла сонейка. Чырвоная Шапачка ўзяла падарункі, якія вы дапамаглі ёй сабраць, і адправілася наведаць сваю бабулю. (Паказваю на карце).

- Скажыце, у які бок трэба ісці, каб трапіць да бабулі?

- Управа.

- А як называецца процілеглы бок?

- Улева.

На Колеравай палянцы дзяўчынка ўбачыла прыгожы рамонак, яна хацела яго сарваць для бабулі, але пчолка, якая яго сцерагла, прапанавала Чырвонай Шапачцы спачатку рашыць прыклады.

Дапаможам дзяўчынцы? Гуляем моўчкі, адказ паказваем карткай.

8 + 2=         13 + 2=       27 + 2=

10 – 3=       18 – 2=       25 - 2=

Папярэджанне (дзеці, увага, на картцы пастка):

- Хто ведае, дзе яна, падніміце руку?

- Як прыклалі 2? ( дзясяткі затаюцца нязменнымі, працуем толькі з адзінкамі).

- Як аднімалі 2? ( дзясяткі застаюцца нязменнымі, працуем толькі з адзінкамі).

( Рашыўшы прыклады, Чырвоная Шапачка пайшла далей).

5. Фізкультхвілінка для вачэй.

На лузе Чырвоная Шапачка ўбачыла шмат розных насякомых. Давайце паспрабуем знайсці іх. (Паказваю страказу, чмяля, матылька, вусеня. Дзеці водзяць вачыма па траекторыі руху.)

- Прыкрыць вочы далонямі (лёгкі масаж), быццам матылёк крыльцамі датыкаецца да вашых вачэй.

6.Практычная работа з лічыльным матэрыялам.

- Ну, вось вы адпачылі і можаце далей адпраўляцца ў дарогу, а для гэтага патрэбна рашыць вясёлыя задачы. Адказы схаваны ў грыбочах, а задачы прынеслі нам матылькі. Знайшлі адказ -

Чырвоная Шапачка палажыла грыбок з адказам у карзінку.

а) У хоры 7 кузнечыкаў песні распявалі, 2 кузнечыкі голас страцілі.

Палічы без лішніх слоў:

Колькі ў хоры галасоў? (7 – 2 = 5 )

б) Раз да зайчыка на абед

Прыскакаў дружок-сусед.

На пянёк зайчаты селі

І па 3 маркоўкі з’елі.

Хто лічыць, рабяты, лоўкі,

Колькі з’едзена маркоўкі? ( 3 + 3 = 6 )

в) Чапля па вадзе скакала,

Лягушат сабе шукала.

Двое схаваліся ў траве,

Шэсць - пад купінай.

Колькі лягушат выратавалася?

- Толькі дакладна! ( 2 +8 = 8 )

- Які закон можна прымяніць пры рашэнні гэтай задачы?

(Перамяшчальны).

г) На дрэве сядзяць 3 вавёркі.

Супраць кожнай вавёркі - 2 вавёркі.

Колькі вавёрак на дрэве? ( 3 )

- Ну вось ўсе грыбочкі сабраны, можна ісці далей. Але хто гэта

сустрэўся Чырвонай Шапачцы на шляху? Давайце адгадаем. “Шэры, зубаты, па лесе шатаецца, здабычу шукае”.

- Хто гэта, дзеці?

- Воўк.

- Правільна, дзеці, гэта воўк.

7. Замацаване вывучанага матэрыялу.

Воўк стараецца заблытаць сляды. Ах, шэры разбойнік, ён прапаноўвае Чырвонай Шапачцы пагуляць з ёй, устаўляючы ў прыклады прапушчаныя знакі дзеянняў і лікі. Акажыце дапамогу дзяўчынцы.

6 + ... = 16            3 + 13 * 16

... + 13 < 16          6 + 10 * ...

Правяраю, як выканана заданне.

- Не ўдалося ваўку заблытаць нам сляды. Мы з поспехам справіліся з гэтым заданнем. Але воўк паспрабаваў нас падмануць і прайсці да бабулі напрасткі.

Работа па падручніку. Задача 5 с.45

Чытанне задачы.

- Як вы думаеце, колькі дошак павінен быў адарваць воўк, каб трапіць ў домік праз агароджу?

- Як вы бачыце, меркаванні ў нас раздзяліліся. Што ж нам рабіць, дзеці?

- Трэба рашыць задачу!

- А што трэба ведаць, для таго каб рашыць задачу?

- Трэба ведаць з чаго складаецца задача. ( Умова, пытанне,

рашэнне, адказ)

- Давайце паўторым умову, што вядома ў задачы?

- Паўтарыце пытанне задачы.

- Рашэнне і адказ. Запішыце адказ.

8. Дынамічная фізкультхвілінка.

9. Работа ў групах.

- Група “Сцяжынка дадому”

На картках прыклады. Трэба рашыць іх і запісаць адказы ў парадку ўзрастання.

- Група “Сцяжынка ад дому”

На картках прыклады. Трэба рашыць іх і запісаць адказы ў парадку ўбывання.

10. Самастойная работа

Знайдзі значэнні сум

9 + 2 Кожная група тлумачыць па 2 прыклады

8 + 3

7 + 4

6 + 5

11. Вынік

- Малайцы, рабяты. Вы сёння добра папрацавалі, дружна дапамаглі Чырвонай Шапачцы дабрацца да доміка бабулі, выканаўшы шмат заданняў. Давайце ўспомнім, якія ж этапы падарожжа мы з вамі пераадолелі.

12. Рэфлексія.

- Дзеці, калі вы лічыце, што на ўроку вам было цікава, што вы дружна працавалі і яшчэ жадаеце ўдзельнічаць у такіх уроках, прымацуйце лісточкі на самую вярхавіну дрэва. Калі штосьці ў каго не атрымалася і вам было не зусім цікава, прымацуйце лісточкі ніжэй.

Усім дзякуй за работу.

 

Урок геаграфіі ў 8 класе па тэме “Мексіка”

Урок геаграфіі ў 8 класе па тэме

“Мексіка”

 

Мэта: фарміраванне ўменняў складаць характарыстыку прыроды, насельніцтва і яго гаспадарчай дзейнасці выкарыстоўваючы розныя крыніцы ведаў.

Задачы:

1.Адукацыйная - сфарміраваць паняцце пра краіну Мексіку.

2.Развіваючая - развіваць навыкі працы з геаграфічнымі і контурнымі картамі. Атрымліваць інфармацыю з інтэрнэта.

3. Выхаваўчая  - талерантнае стаўленне да іншых культур і народаў.

Метад: славесны з ужываннем нагляднасці, мультымедыйнай прэзентацыі па тэме, з выкарыстаннем інфармацыі з інтэрнэту.

Тып урока: камбінаваны ўрок.

Абсталяванне: карты Мексікі, падручнікі, сшыткі, атласы, контурныя карты, камп’ютар, мультымедыйная прэзентацыя,  тэлевізар

Час урока- 45 хвілін.

План урока

1 Арганізацыйны момант (1 хвіліна).

2.Праверка дамашняга задання. (2 хвіліны).

3. Мэтаматывацыйны этап. Актуалізацыя ведаў і навыкаў вучняў (2 хвіліны)

4.Вывучэнне новага матэрыялу. (25 хвілін)

5. Фізкультхвілінка (1 хвіліна)

6.Замацаванне вывучанага матэрыялу. (5 хвілін).

7. Дамашняе заданне. (2 хвіліна).

8.Рэфлексія. (3 хвіліны).

 

Ход урока:

1. Арганізацыйны момант

Парадак у класе, гатоўнасць да ўрока, эмацыянальны настрой.

Настаўнік:Добры дзень! Сядайце! …

Пачаць сеняшні ўрок я хачу вось такім дэвізам:

У свеце шмат цікавага,

Нам часам невядомага.

Свету ведаў няма мяжы,

Так хутчэй, сябры, за справу!

Настаўнік:Як вы разумееце дэвіз нашага ўрока.

-Аб якой справе ідзе гаворка? (аб адкрыцці новых ведаў)

-Як жа вы адкрываеце ўсё новае? (самі павінны зразумець, што мы яшчэ не ведаем, і самім паспрабаваць адкрыць гэта новае)

Настаўнік:Жадаю ўсім поспехаў і добрага настрою на ўроку.

2. Праверка дамашняга задання

Настаўнік: Перад тым, як мы пачнем адкрываць новыя веды, неабходна праверыць, як вы засвоілі матэрыял, пройдзены на мінулым уроку.

Я  прапаную вам, хуценька, запоўніць карткі і адказаць на пытанні.

У кожнай картцы 5 пытанняў розных узроўняў. Вам неабходна даць правільны адказ на пытанне. (Вучні адказваюць на пытанні 2 хвіліны). Праверка правільнасці адказаў на слайдзе. Падлічваюць колькасць набраных балаў і выстаўляюць іх на картке).

Настаўнік: Праверце, калі ласка, правільнасць вашых адказаў. Выстаўце свае балы і падыміце рукі тыя хто набраў 9-10 балаў, 7-8, хто меней пяці? Так, добра! (Слайд 1).

3. Мэмаматывацыйны этап. Актуалізацыя ведаў і навыкаў вучняў.

Настаўнік: Увага на экран! (Прагляд відэароліка пра Мексіку).30сек (Слайд 2). Хто здагадаўся, якую краіну мы будзем вывучаць? (Мексіка).

Настаўнік: Так! Правільна. Таму  запішам тэму нашага ўрока ў сшыткі: “Мексіканскія Злучаныя Штаты” (Слайд 3).

Мэта нашага сеняшняга ўрока: фарміраванне ўменняў складаць характарыстыку прыроды, насельніцтва і яго гаспадарчай дзейнасці выкарыстоўваючы розныя крыніцы ведаў аб Мексіцы.

4. Вывучэнне новага матэрыялу

Настаўнік: Мексіка! (Слайд 4).Адкуль пайшла назва гэтай краіны? Мексіка – індзейскае слова. Старажытная легенда сведчыць аб тым, што Мексіка нарадзілася па загадзе Бога Мексітлі, якому пакланяліся індзейцы-ацтэкі, якія жылі тут шмат стагоддзяў таму.

Настаўнік: Скажыце, што вы ўжо ведаеце пра гэтую краіну? З чым асацыіруецца для вас назва гэтай краіны? (Гэта краіна кактусаў, старажытных цывілізацый, экзатычнай кухні).

Так, але ў ёй яшчэ шмат цікавага. Напрыклад, парк матылькоў. Махаоны настолькі адважныя, што пралятаюць тысячы кіламетраў з Канады ў Мексіку. (Прагляд відэафільма пра палёт матылькоў) (Слайд 5).

Настаўнік:Што мы можам выкарыстоўваць пры апісанні краіны? (Адказ вучняў – карты).

Якія? (Палітычную, фізічную, кліматычную, прыродных зон, народы і шчыльнасць насельніцтва свету, комплексную, геалагічнай будовы зямной кары).

Настаўнік: Як заўжды пачнем апісанне краіны з геаграфічнага становішча(Слайд 6). Скажыце, якімі дзеясловамі мы пачынаем характарызаваць краіну? (Размешчана, амываецца, мяжуе). Так, сапраўды!

Настаўнік: Мексіка, (Мексіканскія Злучаныя Штаты). (Слайд 7). Займае тэрыторыю амаль 2 млн км2, якая складаецца з цэлага раду астравоў.  Дзяржава, якая размешчана ў паўднёвай частцы Паўночнай Амерыкі, займае паў-раў Юкатан і паў-раў Каліфорнія. Сталіца – Мехіка. На захадзе амываецца водамі каліфарнійскага заліва і Ціхага акіяна, на ўсходзе – водамі Мексіканскага заліва і Карыбскага мора. Мяжуе на поўначы – з ЗША, на паўднёвым усходзе – Белізам, Гватэмалай.

Настаўнік: Зараз адкрываем фізічную карту ў атласах на с. контурныя карты. Вам неабходна адзначыць на контурнай карце геаграфічныя аб’екты лічбамі, якія вы бачыце на слайдзе. (Слайд 8).

Паўвостраў Юкатан 1

Ціхі акіян 2

Карыбскае мора 3

Мексіканскі заліў 4

Мехіка 5

Паўвостраў Каліфорнія 6

Настаўнік: Працуем уважліва і акуратна. Помнім, што надпісы робім ручкай з пастай чорнага колеру, друкаванымі літарамі. (2 хвіліны)

Настаўнік: Вуснае апытванне

 1. Якое ж геаграфічнае становішча краіны?
 2. У якой частцы мацерыка размешчана краіна?
 3. Як называецца яе сталіца? (Адказваюць вусна)

Настаўнік: Мехіка размешчана амаль у самым цэнтры краіны. (Слайд 9).

Глядзіце, які трыкалор – гэта сцяг Мексікі, які складаецца з трох вертыкальных палос зялёнага, белага, і чырвонага колераў. А што ў сярэдзіне? (Герб)

Так, сапраўды, у цэнтры сярэдняй белай паласы адлюстраваны герб Мексікі. Ён адлюстроўвае мексіканскага беркута, які сядзіць на кактусе, і паядае змяю.  Гэта азначае перамогу дабра над злом, і адбываецца з сімволікі ацтэкаў

Настаўнік: А хто такія ацтэкі?

Ацтэкі - гэта індзейскі народ у цэнтральнай Мексіцы. Колькасць сучасных науа, як яшчэ называюць ацтэкаў, - звыш 1,5 мільёнаў чалавек. (Слайд 10). Знайдзіце ў атласе на с.22 (28 у 11 кл.), якія яшчэ народы жылі ў Мексіцы.

А зараз вам неабходна знайсці ў падручніку і ў атласах, які склад насельніцтва Мексікі і дзе найбольшая шчыльнасць насельніцтва:

-         А хто яшчэ жыве ў Мексіцы?

--Асноўнае насельніцтва краіны 50% складаюць метысы іспана-індзейскага паходжання, каля 20% - нашчадкі жыхароў старажытнага Мехіка - індзейцаў, астатнія 30% - еўрапейцы.

-         Дзе пражывае большая частка насельніцтва?

--Большая частка насельніцтва пражывае ў цэнтральных штатах.

--На Мексіканскім нагор’і (Вышыня больш за 1000 м) пражывае 70 % насельніцтва. Агламерацыя Мехіка налічвае 21 млн чалавек, адна з буйнейшых у свеце. Гарадское насельніцтва складае 77 %

Настаўнік: давайце прадставім нашы назіранні ў выглядзе дыяграмы ў сшытках, паказаўшы асноўны працэнтны склад насельніцтва Мексікі. На гэта заданне вам 2 хвіліны.

Настаўнік: Звярніце ўвагу на слайд. Вось, што павінна ў вас атрымацца. (Слайд 11).

Прыродныя ўмовы і рэсурсы

Асаблівасці  рэльефу. Карысныя выкапні.

Настаўнік:Горы – аснова ландшафту гэтай краіны. (Слайд 12). Большую частку краіны займае – Мексіканскае нагор'е, акаймаванае хрыбтамі(Слайд 13). (да 5700 м).  Дзеючы вулкан Папакатэпетль знаходзіцца ў 60 км ад г.Мехіка.  (Відэаролік пра вывяржэнне влк. Папакатэпетль).  (Слайд 14).

Настаўнік: Нанясіце на контурныя карты геаграфічныя аб’екты, пазначыўшы іх лічбамі, якія вы бачыце на слайдзе, знайшоўшы вышыню влк.Папакатэпетль і влк. Арысаба(Слайд15).

Мексіканскае нагор’е 7

влк. Папакатэпетль 8

влк. Арысаба 9

(Абазначаюць на контурных картах: Мексіканскае нагор’е, влк. Папакатэпетль, Арысаба)

Настаўнік: Зараз вазьміце, калі ласка, табліцы на зялёных лістах. Што напісана на табліцы? (Слайд 16) Так, карысныя выкапні. Якімі карыснымі выкапнямі багата Мексіка? Адказ знайдзіце ў атласе на с.20

 

1

2

3

4

5 карысныя выкапні

6

7

8

9

(Слайд17)

Настаўнік: Правільна, ў Мексіцы здабываюцца: нафта, срэбра, медзь, вугаль, золата, жалезная руда, цынк, свінец, малібдэн, барыт, плавікавай шпат, уран, вальфрам, сера, алюміній і марганец …..

Настаўнік: Некаторыя з вас атрымалі апераджальнае заданне-паведамленне пра клімат Мексікі, не ведаючы, аб якой краіне ідзе гаворка.

Скажыце, які клімат  Мексікі і ці ўплывае рэльеф на клімат краіны? краіны (Слайд18)

Клімат трапічны на поўдні, а на поўначы субтрапічны. Ападкаў выпадае ад 100 да 3000 мм у год. Адрозніваюць сухі і вільготны сезоны. Дажджлівы сезон ярка выяўлены на ўзбярэжжы Мексіканскага заліва.

Гэта краіна –  мора задавальненняў  для турыстаў. На ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў студзені бывае + 30ºС, апускаючыся на ноч да + 23ºС. Так, на ўзбярэжжы Карыбскага мора днём бывае каля + 24ºС, а ўначы халадней -  нават да + 19ºС

Тэрыторыя гарачых трапічных вільготных лясоў. Раўніны і нізіны паўвострава Юкатан пакрытыя трапічнымі саванамі. У нашы ж дні лясныя масівы засталіся толькі на 1/5 частцы тэрыторыі краіны, у асноўным на ўсходзе  дзіўна тое,што паўсюдна шмат кактусаў , іх налічваецца больш за 500 відаў, а агаў да 100, (Слайд19)

Настаўнік: значыць і клімат тут будзе засушлівы, ці вільготны.

Не ўсюды. На узбярэжжах клімат больш вільготны!

Гаспадарчая дзейнасць. Прамысловасць

Настаўнік:Краіна валодае шматгаліновай прамысловасцю, якая грунтуецца на багатай сыравіннай базе і вялікіх рэзервах таннай працоўнай сілы. Галоўныя галіны – нафтаперапрацоўчая і нафтахімічная. Машынабудаванне і металургія. Запішам у сшыткі асноўныя галіны прамысловасці

Настаўнік:Спецыфічная з’ява  ў прамысловасці  “макіладорас” – прадпрыемствы для экспартнай перапрацоўкі паўфабрыкатаў з ЗША(Слайд 20)

Сельская гаспадарка

Настаўнік: Якія с/г культура найбольш распаўсюджаны ў Мексіцы? Так, сапраўды, у Мексіцы вырошчваюць: пшаніцу, рыс, ячмень, маіс і сорга, памідоры, апельсіны, манга і бананы, кава (Сундук з раслінамі. Настаўнік дастае прадукты з сундука і дэманструе вучням)

Настаўнік: Якая галіна с/г развіта лепш, калі тут неспрыяльныя ўмовы для с/г  (Заданне вуснае)Звярніцеся, калі ласка, да падручніка на с.229 і адкажыце, ці займаюцца  тут рыбалоўствам? Калі так, то дзе на вашу думку  яно будзе больш развіта?

Рыбалоўства. Камерцыйная лоўля рыбы добра развіта ўздоўж берагоў Каліфарнійскага і Мексіканскага заліваў.

5.Фізкультхвілінка. (Слайд23)

Настаўнік: Я прапаную вам правесці фізкультхвілінку. Вы, седзячы за партамі, будзеце адказваць на мае пытанні знакамі. Калі вы лічыце, што адказ правільны, вам неабходна хлопнуць у далоні, калі не – устаць і прысесьці. Зразумела? Пачнем

Настаўнік: А зараз я прапаную вам закрыць вочы і, ўспомніўшы абрысы краіны Мексіка, паспрабаваць намаляваць яе закрытымі вачыма. Атрымалася? Малайцы! Працуем далей.

6.Замацаванне вывучанага матэрыялу:

Настаўнік: Каб замацаваць веды, атрыманыя на ўроку, я прапаную вам адказаць на тэставыя пытанні. Вазьміце, калі ласка, каляровыя лісткі з тэстам і адкажыце на пытанні. (Вучні адказваюць на пытанні 5 хвілін пад гімн Мексікі)

Тэст

1. Як афіцыйна называецца дзяржава Мексіка?

 • Мексіканскія Злучаныя Штаты
 • Саюз мексіканскіх штатаў
 • Аб'яднаныя мексіканскія штаты

2. Якое месца займае Мексіка па колькасці насельніцтва ў свеце?

 • 11-е
 • 7-е
 • 5-е

3. Ці праўда, што ў Мексіцы больш іспанамоўных грамадзян, чым у Іспаніі?

 • Так
 • Не

4. Які горад з'яўляецца сталіцай Мексікі?

 • Мантэрэі
 • Мехіка
 • Гвадалахара

5. Якую пароду сабакі назвалі ў гонар аднаго са штатаў Мексікі?

 • Пекінес
 • Чыхуахуа
 • Мопс

6. Які прыродны аб'ект з'яўляецца самай высокай кропкай Мексікі? Яго вышыня складае 5636 м.

 • Вулкан Арысаба
 • Вулкан Істаксіуатль
 • Вулкан Папакатэпетль

7. Падчас якой падзеі шырока вядомы цяпер мексіканскі напой тэкіла атрымаў сусветнае распаўсюджванне?

 • Падчас Алімпійскіх гульняў 1968 года
 • Штогадовага карнавалу ў Мексіцы
 • Чэмпіянату свету па футболе 1986 года

8. Што сімвалізуе белая паласа на сцягу Мексікі?

 • Чысціня
 • Свабода
 • Надзея

9. Радзімай якога прысмаку з'яўляецца Мексіка?

 • Шакалад
 • Праліне
 • Маршмэллоу

10. Які від транспарту з'яўляецца самым распаўсюджаным у невялікіх вёсках Мексікі?

 • Трохколавы ровар
 • Самакат
 • Матарыкшы

 

 

Пабудаваць піраміду:

1.Акіян, які абмывае Мексіку? (Атлантычны)

2.Мора, якое абмывае Мексіку? (Карыбскае)

3. Буйны горад на літару М.? (Мантэрэй)

4. Самы высокі вулкан? (Арысаба)

5. Паўвостраў у перакладзе “:Я не разумею”?

6. Краіна на паўднёвым усходзе, з якой мяжуе Мексіка?

7. Адзін з народаў Мексікі?

8. Краіна з мяжой 3 тыс.км.кв? (ЗША)

 

Разгадаць галаваломаку «Знайсці слова»

 

7.Дамашняе заданне.

§ 62, с.  227 – 230, пыт 1 – 3. Для дапытлівых: Што Мексіка дала свету?

Прыклад: чырвоная фарба, шакалад.

8.Рэфлексія.

Геаграфічная гульня “Мексікана”

 1. Назавіце як мага болей прыметнікаў, якія характэрызуюць Мексіку.
 2. Прыдумайце і задайце аднакласнікам па 1 пытанню пра асаблівасці Мексікі.
 3. Як можна прадставіть Мексіку? Паспрабуйце адлюстраваць графічна “візітную картку” Мексікі, гледзячы на якую, можна адразу адказаць, што перад вамі Мексіка. (Адлюстроўваюць на падпісаных лістах, якія напрыканцы ўрока размяшчаюць на дошцы)

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

“Ecological problems

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА В 11 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Практическая цель: Развитие умений говорения.

Сопутствующие задачи:

 • Совершенствование навыков восприятия и понимания ИЯ на слух,
 • формирование познавательных мотивов.
 • Активизировать лексику по теме в разных видах деятельности: аудирование, говорение, письмо

Развивающая цель:

 • развивать навыки монологической речи, активизировать навыки диалогической речи;
 • развивать самостоятельность в коммуникативной деятельности, поддерживать и поощрять развитие творческих способностей учащихся.
 • Развивать у учащихся экологическое мышление, умение ценить окружающий мир, умение ощущать себя неотъемлемой частью окружающего мира

Воспитательная цели:

 • Закрепление интереса к изучаемому языку,
 • воспитание активной жизненной позиции учеников в вопросах экологии;
 • воспитание экологической этики, умения любить и понимать прекрасное в природе.
 • Учить школьников бережно относиться к окружающей среде.

Оборудование: плакаты на экологическую тему, мультимедийная установка, аудиозапись песни, раздаточный материал (газеты, закладки, анкеты), таблички с названиями организаций.

Ход урока

1. Организационный момент.

T:  Good  Morning children and guests! I'm glad to see you. Today we are going to have an unusual lesson. It'll be a conference on the topic “Ecology”. We'll discuss a lot of important problems connected with our topic. We'll have to make up some solutions of our problem.

Let's begin our conference. The representatives of many organizations from different countries have come to the conference.

Attention please, look at the screen!

2. Репортаж

( Участники и гости смотрят мультимедийную презентацию. Ученики взяли интервью друг у друга об экологии и экологических проблемах).

3. Просмотр фильма.

What ecological problems were mentioned? Name them please.

Problems to discuss: air pollution, water pollution, acid rains, disappearing animals, the Greenhouse Effect, the Ozone Hole and many others

Let me introduce our guests to you:

Our photographer and the correspondent of newspaper “Prystalichcha” Alexei Korol.

Yulia Ninkina and Natalia Klochuryak, the representatives of “Akhova ptushak Batskaushchyny” (APB-Birdlife Belarus);

Roman Shilo and Ruslan Fedartsov, the members of Global Environment Facility (GEF);

Arzhanova Antonina, the leader of Green Cross Belarus;

Anastasia Krylovich and Pavel Bashlakov, the representatives of Greenpeace;

Nikolayenko Vladimir and Kryshtaphovich Alexandra, the members of The World Wildlife Fund;

The pupils of 11th form from Prilukskaya school.

Our guests are ready to speak. I want you to be attentive and then you’ll be able to ask them your questions.

Let’s begin!

Who will be the first?

4. Начало обсуждения.

Pupils: (Представители организации «Ахова птушак Бацькаушчыны» рассказывают о своей организации и её работе по защите птиц).

Teacher:  Thank you for your reports! And now, please, representatives of Global Environment Facility (GEF) will tell us about key activities of their organization and such ecological problems as air pollution, ozone holes and greenhouse effect.

Pupils: (Представители Глобального экологического фонда рассказывают о деятельности своей организации, л таких экологических проблемах, как загрязнение воздуха, озоновые дыры и парниковый эффект).

Teacher: Let's listen to Arzhanova Antonina, the leader of Green Cross Belarus. What can you tell us about such ecological problem as land pollution and trash. Listen, please, attentively.

Pupils: (представитель Зелёного креста Беларуси рассказывает о задачах своей организации и проблеме мусора и загрязнения земли).

Teacher: “ Think globally, act locally” This is the motto of “ Greenpeace “ organization. Now the representatives of Greenpeace, Anastasia Krylovich and Pavel Bashlakov, tell us about the activity of their organization and the problems they are concerned about.

Pupils: (Представители Гринписа рассказывают о своей организации, о загрязнении воды и кислотных дождях).

Teacher: Thank you for your reports! And now, please, listen to the representatives of the World Wildlife Fund, Nikolayenko Vladimir and Kryshtaphovich Alexandra.

Pupils: (Представители Международного фонда по защите дикой природы рассказывают об основании организации , об исчезновении животных и пандах).

Teacher: Unfortunately, the time is limited. I want each of you to leave your complaints, suggestions, requests in our book.

You have a couple of minutes.

Thank you for your attention and participation in our programme.  All of you were very active and sociable. Today you have heard much information about each country. I hope you will make a right decision!

Приложение 1

INTERVIEW

1 PUPIL

-  May I ask you a question?

-  Yes, please

- What is environment?

- All things around us are parts of our environment. Plants, animals and people need clean land, clean water and clean air.

- What causes damage to the environment?

- Some people have not learned how to care of our earth. They are doing harmful things to our land, water and even air. They are making pollution. Men have polluted the air, sea and land; used most of the Earth’s oil, gas and coal; completely killed more than 500 kinds of animals, birds and plants; made and used atomic bombs; grown in numbers from 1 billion (in 1830) to nearly  6 billion today. It’s a disaster ant it’s still happening.

2 PUPIL

-  May I ask you a question?

-  Yes, please

- What is ecology?

- Ecology is the science of how living things are related to their environment. Many people all over the world are concerned about the ecology today. The word “ecology” came from the Greek which means “home”.

- Have you heard of Greenpeace?

- Yes, I have. GREEN PEACE is a world-known organization which does a lot to protect our nature.

- What else do you know about the activity of GREEN PEACE?

- GREEN PEACE has brought the plight of the natural world to the attention of caring people. Peaceful direct action by GREEN PEACE has invoked the power of public opinion which in turn has forced changes in the law to protect wildlife and to stop the pollution of the natural world.

3 PUPIL

-  May I ask you a question?

-  Yes, please

-What ecological problems do you know?

- Air and water pollution, land pollution, acid rains, greenhouse effect, car noise, trash, holes in the ozone layer, poisons in food, killing animals, extinction of species, deforestation, peat reclamation and many others.

4 PUPIL

-  May I ask you a question?

-  Yes, please

- What can you tell me about the ecology of the Earth?

- The ecology of Earth is ill, the contradiction between man and nature may lead our planet to a global catastrophe. That is why serious measures to protect environment should be undertaken.

- One should never forget that the Earth is our common and the only home. What should be done?

- The answer is we must stop polluting of air, the land, the water. None-waste technologies, refinery installations, strict ecological education  of the population and thoughtful, careful attitude to everything around you are the answers to the problem of environmental protection. Only in this way we can save our planet for future generations.

Приложение 2

Выступления организаций

1

APB- Birdlife is the Birdlife International Partner in Belarus.

Birdlife International is a worldwide partnership of organizations working for the conservation of birds and their habitats. It is the leading authority on the status of the world’s birds and, using globally agreed criteria, is seeking to identify threatened species and the IBAs that are vital for their long-term conservation.

NGO “Akhova ptushak Batskaushchyny” (APB-Birdlife Belarus) was founded in 1998 and now has more than 1500 members and 12 regional branches across the country. It is the largest wildlife non-governmental organization in Belarus.

The main objectives of the organization are:

 • To protect and conserve the biological diversity of Belarus focusing on birds and their habitats.
 • To increase the public awareness and knowledge of Belarus’ birds and the threats to their existence.
 • To involve people in active nature protection activities.

Key activities:

 • Study and conservation of wild birds.
 • Participation in restoration of popularities of rare bird species, as well as species that have nested previously.
 • Participation in identification, conservation and restoration of habitats important for birds.
 • Involvement of people in practical activities aimed at conservation of wild bird species and their habitats; fascilitating more active participation of the public in nature conservation activities.
 • Promoting of sustainable tourism.

In conclusion I want to say, APB-Birdlife Belarus does its best to find out answers to those questions and make the international slogan “Save the birds – save the future” popular in Belarus.

3

Global Environment Facility (GEF)

The Global Environment Facility (GEF) was created to achieve global environmental benefits by funding programmes and projects that address four focal areas-biodiversity, climate change, international waters, and ozone layer depletion-and those that combat land degradation, desertification, and deforestation as they relate to the focal areas.

Air pollution:

About  150 year ago the air was pure and clean. Then people started building factories and many of the things they make, like cars, put a lot of harmful gases into the air. To day the air is so polluted in some places that it's not always, safe to breathe there. Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and harmful substances. Many cities suffer from smog. This is so strong in some places that the air, which should be a beautiful blue, looks brown.

The increase in traffic is threatening serious air pollution in our cities, because vehicles, not factories, produce most of toxic micro-particles, which do most harm. Toxic gases appear in the atmosphere in critical concentration of carbon dioxide is expected to increase at rates that could change the world’s climate. The commonest air pollution comes from the cigarette smoke, which pollutes public places.

The Ozone Hole:

Up in the sky, above the air we breath, there's a layer of gas called ozone. It helps us by blocking out the sun rays that can harm our skin and by letting the rays that are good for us come through. Now the ozone layer is being damaged by gases that people have made. They are used in refrigerators, air conditioners, plastic, foam, and some other things.

Scientists are very concerned about the ozone layer, because a lot of it has gone away in just a few years. So, it's very important.

The Greenhouse Effect:

The "greenhouse effect" is caused by carbon dioxide, which prevents heat from escaping. Global warming or the "greenhouse effect" can cause melting of the polar ice caps, raising of the sea level, and flooding of the coastal areas of the world. There is every reason to fear that such a climatic change may take place. If the earth’s temperature gets hotter by just a few degrees, it could change the weather all over the planet in many ways.

Factories, electric power plants and cars are making a lot of new gases. These gases are trapping more and more of the sun's heat.

4

Green Cross Belarus

Green Cross Belarus is an ecological NGO with the following objectives

 • to promote ecological approach in all spheres of human activity for the sake of preserving life on the planet and harmonious development of civilization;
 • to encourage co-operation between government institutions and public, specialists and talented youth in joint initiatives to solve concrete problems of ecology, science, education, culture and health care;
 • to raise the education and culture level of children and adults;
 • to form ecological awareness of the society in all spheres of human activity;

On the voluntary basis GCB integrates scientists, teachers, doctors, engineers, artists, intellectuals, students and other concerned individuals around Belarus.

One of the problems of land pollution is making large piles of trash. Trash is made of boxes, bags, paper, cans, plastics, clothing and bottles. It is also made up of old food called garbage. Some trash gets burned. When plastics and some other manmade things are burned, gases are given off. Too much of these gases can make people and animals sick. But it would be better if we try to recycle things which we throw in trash. Waste paper, newspapers, unnecessary metal thing must be saved and brought for recycling to special recycling centers. We’ll help to save energy in such a way and to get rid of wastes and pollution associated with the production from raw materials.

Another problem of land pollution is using too many chemicals to grow vegetables and fruit. Too many chemicals in the ground can harm the soil. If our vegetables, fruit and meat are grown without chemicals, they will be safer for us to eat.

5

Greenpeace stands for positive change through action. We defend the natural world and promote peace. We organise public campaigns:

 • for preventing climate change by ending our addiction to polluting fuels and promoting clean, renewable and efficient energy
 • for the protection of oceans and ancient forests
 • for the elimination of toxic chemicals
 • against the release of genetically modified organisms into nature
 • for nuclear disarmament and an end to nuclear contamination.

We are committed to the principles of non-violence, political independence and internationalism. In exposing threats to the environment and in working to find solutions, Greenpeace has no permanent allies or enemies.

Greenpeace has played the main role in the adoption of:

 • a ban on toxic waste exports to less developed countries
 • a moratorium on commercial whaling
 • a United Nations convention providing for better management of world fisheries
 • bans on the dumping at sea of radioactive and industrial waste and disused oil installations
 • a ban on all nuclear weapons testing - our first ever campaign, etc.

. Water pollution:

The planet Earth s mostly water. Oceans cover the biggest part of it – and there are lakes, rivers and oven water underground. Rivers and Lakes are polluted by garbage or by poisonous chemicals which are dumped right into them.

Acid Rains:

When we  look up, we see the clouds and the blue sky. But there are other things in the sky that we don't see. Some of them are harmful to the Earth.

When power plants burn coal to make electricity, and when cars burn gasoline, invisible gases are released into the air. Some of these gases can mix with water and make it acidic, like lemon or vinegar. Acid rain is harmful to planets, rivers and lakes and the creatures that live in them.

It es very important for us to stop making acid rains. One good way to do that is to drive our cars less. Another good way is to save energy. The less energy we use, the less coal those plants will have to burn.

6

The World Wildlife Fund

In 1961 the World Wildlife Fund was founded. At first it was a small group of people who wanted to raise money to save animals and plants from extinction. Today, the World Wildlife Fund is a large international organization. It has collected over 35 million, and they give support to national parks on five continents. It has helped 30 mammals and birds – including the tiger – to survive. Perhaps this is not much, but it is a start. If more people give money, and if more governments help as well, perhaps the World Wildlife Fund will be able to protect the nature from the threat of great pollution and wildlife from extinction.

Disappearing animals:

Many animals and birds on the Earth are disappearing nowadays. Many of them are in danger of becoming extinct. This is because man hunts them, destroys and pollutes their habitat.

People kill animals for different aims: e.g. people hunt whales for their meat and oil; elephants for their tusks, crocodiles for their leather and so on. And also animals are used for medical experiments. The most wide – speared from such animals are monkeys. Modern life is bad for animals, birds, fish. The air isn’t fresh and the water isn’t pure. They don’t have good meal and facilities for the life. You can find their names in the Red Book. Indian tiger and African elephants are among them. People have hunted and killed many tigers in India and a lot of elephants in Africa.

Pandas

Can you believe that every ten minutes, one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is done about it, one million kinds of animals and birds that are alive today will disappear from the Earth in twenty years.

The giant panda is a large bearlike animal, and one of the rarest mammals in the world. Its sweet face with the black and white marks has been the symbol for the World Wildlife Fund

since 1961. All efforts are now made to study the giant panda and protect it. Pandas eat flowers, grass and sometimes small animals. They are also very fond of honey. But bamboo is the giant panda’s main food A giant panda spends 10 hours a day, eating. And, to live, it must eat at least 20 kilos of bamboo every day. And this is the problem.

The bamboo has a very unusual lifecycle. It grows for almost 100 years, then it falls down and dies. In ancient times, when large areas of bamboo forest covered a lot of China, the pandas could simply move from one forest to another. But now, many forests have been cut down and pandas have nowhere to go. This happened in 1975-6 when 40 pandas died of starvation. Scientists think that there are only between 400 and 1,000 giant pandas left in the wild. So it is absolutely necessary to find ways of protecting this big, gentle and very beautiful animal.

 

Урок физики 11 класс

Тэма ўрока: Вытворчасць, перадача і спажыванне электрычнай энергіі. Экалагічныя праблемы вытворчасці і перадачы электрычнай энергіі

Навучальная мэта ўрока: плануецца, што к заканчэнню ўрока вучні будуць дакладна ўяўляць аб відах электрастанцый, аб асноўных этапах вытворчасці, перадачы і спажывання электрычнай энергіі, аб шляхах развіцця электраэнергетыкі і экалагічных праблемах яе вытворчасці і перадачы; яны змогуць, выкарыстоўваючы закон Джоўля-Ленца, разлічыць паніжэнне цеплавых страт.

Задачы развіцця і выхавання вучняў:

 • садзейнічаць развіццю пазнавальнага інтарэса к прадмету;
 • выхаванне экалагічнай, эканамічнай, інфармацыйнай культуры вучняў.

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу па тэхналогіі адваротнага навучання.

Сродкі навучання: падручнік, плакаты, табліца «Спажыванне электрычнай энергіі»

Эпіграф:

Не сорамна не ведаць, сорамна не вучыцца. (Пагаворка)

К уроку вучні атрымалі наступнае дамашняе заданне:

 1. Прачытаць у падручніку тэкст §10, с. 65-70.
 2. Запоўніце наступную табліцу:

п/п

Тып электрастанцыі

Крыніца энергіі

ККДз

Уплыў на экалогію

1.

ЦЭС

Энергія паліва (вугаль, нафта, мазут, газ і іншыя гаручыя выкапні)

40%

Забруджванне атмасферы прадуктамі згарання, змяненне прыроднага цеплавога балансу    з-за рассейвання цеплавой энергіі, парніковы эфект, кіслотныя дажджы

2.

ГЭС

Энергія вады

90-93%

Змяненне клімату, парушэнне экалагічнай раўнавагі, памяншэнне ворных плошчаў

3.

АЭС

Энергія, якая вылучаецца пры расшчапленні ядраў урану і плутонію

20%

Радыеактыўнае забруджванне пры аварыях, праблема захавання радыеактыўных адходаў

 1. Запішыце ў сшытак адказы на наступныя пытанні:
 • Якое прыстасаванне пераўтварае механічную энергію ў энергію пераменнага току?
 • Як адбываецца перадача электраэнергіі на вялікія адлегласці?
 • З якой мэтай пры перадачы электраэнергіі выкарыстоўваюць павышаючыя трансфарматары?
 • Назавіце альтэрнатыўныя спосабы атрымання электраэнергіі, якія не забруджваюць навакольнае асяроддзе?
 • У чым заключаецца сутнасць парніковага эфекту?

Ход урока

 1. Арыенціровачна-матывацыйны этап

Слова настаўніка аб тэме, мэтах урока і сэнсе эпіграфа

 1. Абагульняюча-інфармацыйны этап

Адказы вучняў на пытанні:

1. Дзе вырабляецца электрычная энергія?

2. Якую ролю выконвае генератар?

3. Якую функцыю выконвае трансфарматар?

4. Як перадаецца электрычная энергія?

Фізкультмінутка

III.  Практычны этап

Рашэнне задачы на закон Джоўля-Ленца  Q=I2R t

Якiх страт энергii можна пазбегнуць, калi спачатку павысiць напружанне ад U= 120В да U1=1200В, а ў канцы лiнii панiзiць да U=120В ?

У колькi разоў патрэбна павялiчыць плошчу папярочнага сячэння провада, што б у 100 разоў скарацiць цеплавыя страты?

Гутарка   Альтэрнатыўная энергетыка (ветраэнергетыка,

геатэрмальная энергетыка, прылiўная энергетыка, гелiяэнергетыка,

вадародная энергетыка)

«Парніковы эффект»

 1. Заключны этап

Абмяркоўванне пытанняў:

 • За якiмi крынiцамi электраэнергii будучае?
 • Мiнусы альтэрнатыўных крынiц?
 • Якую электрастанцыю можна пабудаваць у Любанскiм раёне?

Выстаўленне адзнак.

Тэст

 1. Электрычная энергiя выпрацоўваецца:

а) трансфарматарам,

б) iнвектарам,

в) электрастанцыяй,

г) правiльны адказ адсутнiчае.

2. Для пераўтварэння механiчнай энергii ў энергiю пераменнага электрычнага току на электрастанцыях служыць:

а) трансфарматар,

б) генератар пастаяннага току,

в) генератар пераменнага току,

г) кандэнсатар.

3. Для знiжэння цеплавых страт у лiнiях электраперадач прымяняюць:

а) панiжаючы трансфарматар,

б) павышаючы трансфарматар,

в) генератар,

г) кандэнсатар.

4. Пры перадачы электраэнергii на вялiкiя адлегласцi найбольш часта выкарыстоўваюць:

а) бесправодныя лiнii электраперадач,

б) высакавольтныя лiнii пераменнага току,

в) высакавольтныя лiнii пастаяннага току.

5. Аднаўляльныя крынiцы энергii:

а) вецер,

б) сонечнае выпраменьванне,

в) газ,

г) марскiя прылiвы,

д) нафта,

е) геатэрмальная энергiя.

6. Геатэрмальная энергетыка – гэта:

а) выкарыстанне энергii марскiх прылiваў,

б) атрыманне электрычнай энергii iз энергii сонечнага выпраменьвання,

в) выкарыстанне натуральнага цяпла Зямлi.

Выкарыстанне энергii ветра

У Навагрудскiм раёне, каля вескi Грабнiкi працуе ветраэнергетычная станцыя. Шэсць ветракоў атрымлiваюць энергiю iз паветра. Адзiн ветрак з улiкам лапасцей – 110 метраў у вышыню. Гэта першы ў Беларусi ветрапарк вялiкай магутнасцi. Да 2020 года будзе ўстаноўленя яшчэ пяць ветраэнергетычных установак. Гадавая эканомiя ў пастаўках газа ў Беларусь склала 4,5 млн кубiчных метраў. Гэта $700 – 800 тыс ежагодна. Магутнасць складае каля 25 млн кВт*г. Срок акупаемасцi роўны 11 гадам. Срок службы ўстаноўкi – 25 гадоў.

Этапы глабальнага пацяплення

Павелiчэнне канцэнтрацыi СО2

Плаўленне льдоў

Павышенне ўзроўню вады ў сусветным акiяне

Апрасненне сусветнага акiяна

Змяненне цеплых цячэнняў

Катастрафiчныя цунамi

Змяненне клiмату, глабальнае пахаладанне.

 

 

ТАБЛІЦА  СПАЖЫВАННЯ ЭНЕРГІІ ЗА АДЗІН МЕСЯЦ ПРЫБОРАМІ,  ЯКІЯ ЧАСТА ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА Ў БЫЦЕ

ПРЫБОР

Спасжываем магутнаць
кВт

Час работы
г

Спаж.эл. энергія
кВт* г

Цана 1 кВт *г
Р.

Кошт эл. Энергіі за месяц    Р.

Халадзільнік

0,2

720

144

0,1433

20,64

Пральная машына

2,0

12

24

3,44

Тэлевізар

0,3

180

54

7,74

Прас

0,6

4

2,4

0,34

Пыласос

1,3

2

2,6

0,37

Лямпа напальвання

0,1

120

12

1,72

Эл. чайнік

1,2

7

8,4

1,20

Электрапліта

2,0

90

180

25,79

Печ ЗВЧ

0,8

1

0,8

0,11

Камп`ютар

0,35

60

21

3,01

64,02


 

Урок хіміі ў 8 класе “Атрыманне і прымяненне асноў”

Урок хіміі ў 8 класе

“Атрыманне і прымяненне асноў”


Падрыхтавала і правяла настаўнік хіміі Ахрамовіч Н.Б.


Мэта: арганізацыя дзейнасці вучняў па даследаванні спосабаў атрымання растваральных і нерастваральных асноў.

Задачы:

v фарміраваць веды вучняў пра спосабы атрымання асноў, высветліць вобласці іх прымянення; фарміраваць уяўленні пра значэнне асноў у жывой і нежывой прыродзе і ў жыцці чалавека;

v развіваць уменні вучняў запісваць ураўненні хімічных рэакцый, вызначаць іх тып, рашаць разліковыя задачы; удасканальваць уменні выконваць хімічны эксперымент;

v выхоўваць экалагічную культуру вучняў.

Тып урока: камбінаваны

Рэактывы і абсталяванне: металічны натрый, вада, раствор гідраксіду натрыю, сульфат медзі; фенолфталеін, , штатыў з прабіркамі, сродак “Крот”, “Вапна”, “Бардоская сумесь”, “Альмагель”.

Эпіграф:

“Проста ведаць – яшчэ не ўсё, веды патрэбна ўмець выкарыстоўваць”

І.В.Гётэ


Ход урока.

 1. 1. Арганізацыйны момант.

У хімікаў існуе такое выказванне, што калі з гэтага пакоя убраць усё, што створана хіміяй, то на голай зямлі застанецца жменька голых людзей. Давайце ж усвядомім сваю значнасць і пачнём.

 1. 2. Праверка дамашняга задання.

1)    Правільныя ўраўненні рэакцый запісаны на дошцы. Вучні правяраюць правільнасць у сваіх сшытках.

2)    Вуснае апытванне па тэме “Асновы”

 1. 3. Актуалізацыя ведаў.

1)    На выдадзеных картках вучні вызначаюць клас прыведзеных рэчываў. Калі заданне выканана правільна, то атрымліваецца ключавое слова “аснова”  (дадатак 1)

2)    Работа з карткамі-трэнажорамі  (дадатак 2).

Вучні выконваюць дыферынцыраваныя заданні па картках.

Заданне 1. Знайсці формулы асноў і назваць іх.

Заданне 2. Напісаць ураўненні хімічных рэакцый.

Заданне 3. Рашыць разліковую задачу.

 1. 4. Матывацыя

Настаўнік абвяшчае тэму ўрока і звяртае ўвагу вучняў на эпіграф.

 1. 5. Вывучэнне новага матэрыялу.

Паколькі ўласцівасці растваральных і нерастваральных асноў адрозніваюцца, то будуць адрознівацца і спосабы іх атрымання. Расказ суправаджаецца састаўленнем на дошцы кластэра:


Нерастваральныя ў вадзе асновы

шчолачы

атрыманне асноў

актыўны метал + вада                                   шчолач + соль

аксід металу + вада


Тэрмін “шчолач” паходзіць ад старарускага слова “шчолак”, якое абазначала адвар чаго-небудзь у вадзе. Гэтым словам абазначалі таксама вадкасць, якая атрымлівалася пры кіпячэнні сумесі вады з попелам раслін. Рэчыва, якое знаходзіцца ў попеле, рэагуе з вадой і ператвараецца ў гідраксід калію. Рэчыва, што змяшчаецца ў шчолаку назвалі шчолач. Пасля гэты тэрмін пачалі выкарыстоўваць і для іншых растваральных у вадзе асноў.

Настаўнік паказвае дэманстрацыйны дослед “Узаемадзеянне натрыю з вадой”. НПБП.

Калі з рэчывам працуем ,

Вельмі пільнымі мы будзем!

Рэчывы не рассыпаем,

Іх рукамі не чапаем,

Не каштуем іх на смак

Рэактывы – не фаршмак!

Злезе скура з языка

І адваліцца рука!

На дошцы запісваюцца ўраўненні хімічных рэакцый:

Na + H2O ( настаўнік)

K + H2O

Ca + H2O

Ba+ H2O ( вучні)

Лабараторны дослед “Атрыманне нерастваральнай асновы”. НПБП

сульфат медзі + гідраксід натрыю

сульфат жалеза + гідраксід натрыю

(інструкцыя  -  с. 84 падручніка)

Фізкультхвілінка (зрокавая гімнастыка)

Прымяненне асноў. На дэманстрацыйным стале знаходзяцца рэчывы, якімі карыстаюцца ў паўсядзённым жыцці: лекавы сродак “Альмагель”, вапна, “Крот”, “Бардоская сумесь”. Настаўнік расказвае пра  выкарыстанне асноў у быце.

Самастойная работа вучняў з тэкстам падручніка с.83

Вучні састаўляюць у сшытках схему “Прымяненне асноў”

асновы

Настаўнік расказвае пра прымяненне “Бардоскай сумесі”. Што адбываецца пры яе прыгатаванні?

сульфат медзі + гідраксід кальцыю

(вучань піша на дошцы ўраўненне рэакцыі).

Чаму не рэкамендуюць гатаваць раствор у жалезным вядры?

жалеза + сульфат медзі

 1. 6. Замацаванне ведаў

Пр.7 с.85, або работа з заданнем 5 карткі-трэнажора.

Гульня “так” або “не”.

 1. Шчолачы – гэта едкія рэчывы.
 2. Пры растварэнні аксіду актыўнага металу ў вадзе атрымліваецца шчолач.
 3. NaOH – нерастваральная аснова
 4. Пры пападанні шчолачаў на скуру, яе  неабходна  прамыць вялікай колькасцю вады
 5. Сёння на ўроку я зусім нічога не зразумеў
 6. 7. Інфармацыя пра дамашняе заданне.

§18, пр.7(б), пр.8 (па жаданню)

 1. 8. Падвядзенне вынікаў урока, выстаўленне адзнак

Звяртаю ўвагу вучняў на эпіграф. Навучыліся выкарыстоўваць веды?

 1. Рэфлексія “Хімчык” (дадатак 3)Дадатак 1.


Формула рэчыва

Кіслата

Аксід

Аснова

H2SO4

А

Н

П

CaO

Е

С

Н

HNO3

Н

Л

Ю

NaOH

З

Д

О

SO3

У

В

Х

KOH

Р

Ц

А


Дадатак 2.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

HCl

CO2

Mg

NaOH

CuO

CuSO4

HNO3

2

Na2O

Fe(OH)3

Al2O3

H2O

Na

C

P2O5

3

Fe

AgNO3

Cu(OH)2

P

CaO

H2SiO3

Cl2

4

CuCl2

Ca

NaCl

CaCO3

H2

ZnO

Cu

5

SO3

K2S

S

Zn

Na2SO4

O2

Al(OH)3

6

N2

H3PO4

SO2

FeO

H2CO3

Na3PO4

Na2CO3

7

Mg(NO3)2

MgO

H2S

H2SO4

BaCl2

KOH

Fe2O3

8

Zn(OH)2

Si

Ca(OH)2

Mg(OH)2

FeS

NaAlO2

H2SO3 

 

 

 

 

 

Заданні да карткі.

 1. Выпішыце формулы асноў, назавіце іх.
 2. Вызначце валентнасць металу.
 3. Палічыце малярныя масы асноў са слупкоў А і Б.
 4. З якімі рэчывамі са слупка А будзе рэагаваць NaOH. Напішыце ўраўненні хімічных рэакцый , назавіце тып .
 5. З якіх рэчываў можна атрымаць асновы? Запішыце ўраўненні хімічных рэакцый.


Задача.

Гідраксід кальцыю Ca(OH)2 (тэхнічная  назва  “вапна”) выкарыстоўваецца ў якасці будаўнічага матэрыялу для пабелкі сцен, столяў. Ён уваходзіць у састаў будаўнічых сумесей для тынкоўкі, яго часта  дадаюць у цэментныя растворы для павелічэння трываласці бетонных і жалезабетонных канструкцый.

Палічыце масавую долю  (%) кальцыю ў гэтым злучэнні.
Дадатак 3.

“Хімчык”

 1. Складанае рэчыва, у састаў якога ўваходзяць атамы двух хімічных элементаў, адным з якіх з’яўляецца кісларод – гэта…

а) аксід                   б) аснова                  в) кіслата

2.  Складанае рэчыва, у састаў якога ўваходзяць атамы вадароду і

кіслотнага астатку – гэта …

а) аксід                   б) аснова                  в) кіслата

3.  Складанае  Рэчыва, якое складаецца з атама металу і адной або

некалькі гідраксагруп – гэта…

а) аснова              б) аксід                 в) кіслата

 

Обобщение по теме «Имя прилагательное» 3 класс

План – конспект урока «Русский язык»

Класс 3

Тема: Обобщение по теме «Имя прилагательное».

Цель урока:образовательная: обобщение и систематизация знаний учащихся об имени прилагательном как части речи;

- развивающая: развитие навыков грамотного каллиграфического письма; внимания, памяти, мышления, фонематического слуха; обогащение словарного запаса учащихся; совершенствование коммуникативных свойств речи; совершенствование умений распознавать имена прилагательные в тексте; умения работать самостоятельно, в группах;

воспитывающая: воспитание аккуратности, прилежания при выполнении работы; интереса к предмету; учить работать в группах, создавая условия для воспитания чувств дружбы и взаимовыручки;

Тип урока: - урок обобщения и систематизации знаний;

Формы организации урока:- словесные (беседа);

- практические ( упражнения, самостоятельная работа, тест)

- наглядные ( таблицы, дидактический материал на т. «Части речи» )

Дидактическое обеспечение урока: задания для работы в группах; индивидуальные карточки для самостоятельной работы; таблица «Имя прилагательное»

Ход урока

1. Оргмомент.

- приветствие; - проверка подготовленности учащихся к уроку;

- организация внимания учащихся; - раскрытие общих целей урока и плана его

проведения;

- Сегодня у нас необычный урок. Мы проверим и обобщим ваши знания.

Цель нашего урока – проверить как вы усвоили изученный материал, выявим лучших и узнаем над чем нужно поработать. Давайте вспомним о какой части речи мы сегодня будем говорить.

 • Я слово ищу, необычное, звучное,

Особое, сильное, самое лучшее,

Короткое, длинное, красное, синее,

Неброское, яркое, очень красивое,

Оно уменьшительное или ласкательное,

Ещё называют его … ( прилагательным )

2. Актуализация опорных знаний учащихся

 • минутка чистописания ;

Фф

ефв афм лфр

Тёплый ф…враль приносит х…лодную в…сну.

 • словарно – орфографическая работа:

- вставить и объяснить пропущенные орфограммы;

- найти и подчеркнуть в предложении имена прилагательные;

- разобрать по составу имена прилагательные;

3.Обощение и систематизация знаний учащихся.

 • Работа в группах.

- тест; (выбрать верное утверждение)

1. Имя прилагательное - …

- часть слова; - часть речи; - член предложения;

2. Имя прилагательное обозначает …

- действие предмета; - признак предмета; - предмет;

3. Имя прилагательное отвечает на вопросы:

- кто?что? - что делать? - какая?какой?

что сделать? какое?какие?

4. Имя прилагательное изменяется:

- по родам; - по числам; - по родам, по числам;

5. Имя прилагательное является:

- главным членом предложения; - второстепенным членом предложения;

6.Имя прилагательное связано в роде и числе…

- с именем существительным; - с предлогом; - с глаголом;

Проверка выполненной работы: представитель от каждой группы отвечает по одному вопросу.

 • Работа в парах. ( по вариантам )

- вставить пропущенные окончания, определить род имён прилагательных;

1 – в Ярк…. цветок, зелён…. поле, душист…. мыло, зимн… ночь, свеж…. хлеб, горяч…. молоко, сладк…. дыня.

2 – в Хорош…. погода, летн…. утро, добр…. сказка, жгуч…. солнце, тих…. вечер, дик…

кабан, весёл….перемена.

- проверка;

Какого рода может быть имя прилагательное?

На какой вопрос и какое окончание имеет имя прилагательное мужского рода? женского рода? среднего рода?

 • Работа по учебнику (выполнение упр 128 с.56 ).

- подобрать подходящие по смыслу имена прилагательные;

- списать, выделить окончание имён прилагательных;

- определить падеж;

От какой части речи зависит падеж, род и число имени прилагательного?

ФИЗМИНУТКА

Мы шагаем друг за другом

Лесом и зелёным лугом.

Крылья пёстрые мелькают,

В саду бабочки летают.

Раз,два,три,четыре

Полетели, закружились.

 • Упражнение по развитию речи. ( работа по карточкам )

- составить и записать с данными словами предложения;

- выделить окончания имён прилагательных;

1. Составить и записать из данных слов предложения.

- зелёный,почки,на,деревьях,надулись

- по,клювом,сухой,забарабанил,дереву,дятел

- по,побежали,трудолюбивый,кочкам,муравьи

- над,вспорхнула,поляной,красивый,бабочка

- проверка задания по группам;

 • Самостоятельная работа ( разноуровневые карточки)

Пришла __________ весна. Ярко светит ___________ солнце. Быстро тает___________ снег.Журчат ____________ ручьи. Зеленеет _______________травка на полях. Возвращаются с юга __________________ птицы.

Слова для справок: перелётные, тёплая, рыхлый, весеннее, звонкие, свежая.

1 уровень: списать текст, вставляя подходящие по смыслу слова; подчеркнуть имена прилагательные;

2 уровень: списать текст, вставляя имена прилагательные; подчеркнуть в предложениях главные члены предложения;

3 уровень: списать текст, вставляя имена прилагательные; подчеркнуть в предложениях главные члены предложения; определить род и число имён прилагательных;

 • Проверка усвоения изученного материала.

- Логический диктант. ( поставить знак +, если согласны с утверждением; знак - , если с утверждением не согласны; )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

да

+

+

+

+

+

+

нет

-

-

-

-

- имя прилагательное – это часть слова;

- имя прилагательное отвечают на вопросы кто? что? ;

- имя прилагательное обозначает признак предмета;

- имя прилагательное изменяется по родам;

- имена прилагательные бывают только мужского или женского рода;

- имя прилагательное не изменяется по числам;

- имена прилагательные являются второстепенными членами предложения;

- имя прилагательное связано в роде, числе и падеже с именем существительным;

- имя прилагательное мужского роды имеет окончания – ый, - ой, - ий;

- имя прилагательное женского рода имеет окончания – ая, - яя;

 • Взаимопроверка

4. Информация о домашнем задании.

- с.57 упр 127

 

5. Подведение итогов урока.

- О какой части речи повторяли и закрепляли наши знания?

- Как правильно определить род, число и падеж у имени прилагательного?

 

6. Рефлексия.

- Сегодня на уроке мы много заданий выполняли вместе, работая в группах и парах.

Как вы оцениваете свою работу? работу в паре? работу в группе?

 

 

Голосование

Как вы оцениваете деятельность школы?

Контакты


223813
Минская область
Любанский район
аг.Сосны
ул.Лесная д.4

Телефоны:
8-01794-37330 директор
8-01794-37390 учительская
8-01794-37330 факсsosny1@lyban.edu.by

Год малой родины

Russian Belarusian English